Автоматизація менеджменту і прискорення бізнес-процесів на підприємстві — тема …

Автоматизація менеджменту і прискорення бізнес-процесів на підприємстві Текст наукової статті за фахом «Економіка та економічні науки»

Схожі теми наукових робіт з економіки і економічних наук, автор наукової роботи — Абдуллаєв К.А.,

Текст наукової роботи на тему «Автоматизація менеджменту і прискорення бізнес-процесів на підприємстві»

ву привабливість реального сектора виробництва перш за все для вітчизняних, а також іноземних інвесторів.

> кадрове забезпечення мінливого виробництва повинно бути пріоритетним напрямком економічної політики держави.

1. Архаргельскій В.А. Організаційно-економічні проблеми управління науковими дослідженнями. — М .: Наука, 1977. — С. 40.

2. Галуза С.Г. Управління НТП. — Київ: Техніка, 1979. — С. 5.

3. Ланин А.Б. Управління НТП на підприємстві. — Саратов: Саратовський держ. ун, -т, 1984.- 117 с.

4. Фейгенбаум А. Контроль якості продукції / скор. пер. з англ. Автор передмови і науковий ред. Н.В. Гличев. — М .: Економіка, 1996. — С. 98.

Автоматизація менеджменту і прискорення бізнес-процесів на підприємстві

З точки зору управління, в сучасних умовах, важливе значення набуває сам факт необхідності адаптації наших підприємств до швидких змін зовнішніх умов. У зв’язку зі зміною господарської ситуації в країні, переходом до ринкової економіки необхідно, перш за все, забезпечити рентабельність виробництва, покриття витрат власними доходами від реалізації продукції, оскільки найважливішим економічним показником стала прибуток. На величину прибутку впливають багато чинників: ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, рівень спеціалізації, кооперації і комбінування виробництва, оперативність технологічних змін, організація праці, рівень механізації і автоматизації виробництва, робота служби інформації і реклами і т.д. Тому потрібно вдосконалення форм і методів вивчення економічної ситуації, пошук нових способів впровадження нововведень, організації оптимального планування, тобто всього комплексу завдань менеджменту.

Дедалі важливішу роль у забезпеченні функціонування складних виробничо-економічних систем відіграє комп’ютеризація процесів управління. Сьогодні вона охоплює широке коло проблем: технічне переозброєння виробництва, інформаційні процеси, розширення наукових досліджень і розробок. В даний час накопичений значний арсенал пакетів прикладних програм з планування, статистики, фінансової діяльності, прогнозування, управління виробництвом, документування та інші. Для використання різних інтегрованих систем обробки даних і пакетів прикладних програм, для вирішення завдань управління необхідна велика робота по правильній формулюванні завдань управління, відбору та оцінки джерел інформації, різних критеріїв і показників для розрахунку. У цьому відношенні велику допомогу мо-

гут надати різні методики і методи прийняття рішень, орієнтовані на відповідні проблеми.

З точки зору менеджменту найбільше значення має, перш за все, щоденної облік і контроль виробництва, продажу, поставок, послуг; щоденний контроль грошових потоків; щотижневий фінансовий аналіз і наявність короткострокових бюджетів, тобто рух грошових коштів, доходів і витрат. Як правило, при проведенні автоматизації на підприємстві прагнуть отримати результат якомога швидше при мінімальних витратах. Цій вимозі відповідають універсальні системи бухгалтерського та складського обліку, оскільки вони практично не вимагають впровадження, коштують порівняно недорого, дозволяють уникнути паперової рутини і прискорити математичні розрахунки. Однак необхідно відзначити, що програми бухгалтерського і складського обліку можна визнати прийнятними тільки тоді, коли вони дозволяють автоматично, без додаткових програмних засобів, щодня контролювати поточний стан підприємства за всіма необхідними параметрами і вирішувати завдання аналізу ефективності та планування бізнес-процесів. Тому найбільший інтерес на сьогодні становлять програми, що поєднують можливості управлінського обліку, фінансового аналізу, бюджетного планування та моделювання, а також організації виробництва, збуту і реалізації.

Основні переваги, які досягаються при впровадженні автоматизованих систем — оперативність обробки даних, достовірність інформації, якість управлінської праці — на сьогоднішній день незаперечні. Однак, при цьому, залишаються питання: наскільки структура цих систем відповідає реальним бізнес-процесів підприємства і яка економічна ефективність від їх використання?

Специфічні особливості процесу виробництва нових видів продукції, зростання масштабів виробництва, ускладнення господарських зв’язків, зростання потоків економічної та виробничої інформації, зміна цін на сировину і продукцію — все це викликає необхідність впровадження більш досконалих засобів управління і планування на підприємстві. Удосконалення системи планування, підвищення наукової обгрунтованості прогнозів сьогодні неможливо без засобів автоматизації розрахунків. Планування є основою для прийняття управлінських рішень. Розробка виробничої програми є складним і багатогранним процесом, тому повна автоматизація всіх послідовних етапів зараз не представлена ​​ні в однієї вітчизняної системах. Для успішної реалізації цієї проблеми необхідно використовувати модульну структуру автоматизованої системи.

Як відомо, діяльність будь-якого підприємства спрямована на розробку і впровадження нею виробничо-збутової програми. На основі розробленої виробничої програми, відповідно до технологічних, трудовими та іншими нормативами, здійснюється планування ресурсів, тобто розраховується потреба підприємства в сировині, матеріалах, паливі, енергії, трудових та інших

ресурсах. Використовуючи кошторису планових витрат здійснюють розробку програми фінансового забезпечення діяльності, планування бюджету доходів і витрат, майбутніх фінансових результатів. І потім після затвердження виробничої програми — прогнозні плани, кошториси, бюджети, тарифи стають плановими і є практичним керівництвом до дії для всіх служб підприємства на планований період часу, є основою для прийняття оперативних рішень, для розробки цінової політики підприємства, для оптимізації податкових платежів і так далі, а найголовніше, порівняння фактичних облікових даних з плановими на всіх рівнях управління дозволяє аналізувати діяльність і приймати рішення за відхиленнями.

Всі бізнес-процеси необхідно розділити на так звані модулі, склад яких повинен формуватися за принципом логічної послідовності виконання операцій і отримання кінцевих результатів. Модуль основної управлінської та аналітичної діяльності на підприємстві може включати в себе такі процеси, як розробка виробничої програми, планування витрат і собівартості, аналіз витрат і собівартості. Модуль управління грошовими потоками, розрахунками з усіма зовнішніми контрагентами включає в себе процеси, пов’язані з постачанням і збутом продукції, оперативним управління фінансами. Модуль управління матеріальними потоками на підприємстві, облік всіх ресурсів, готової продукції охоплює такі процеси як закупівлі, запаси, оперативне управління виробництвом, реалізація. Фінансовий модуль автоматизованої системи включає в себе функції бухгалтерського обліку, фінансового планування контролю, аналізу. Модуль управління персоналом автоматизує функції складання структури підприємства, ведення штатного розкладу, обліку кадрів, роботи з персоналом, розрахунку заробітної плати, при чому всі ці функціональні ділянки входять в різні бізнес-процеси на підприємстві.

Впровадження інформаційної системи дозволить автоматизувати всю послідовність бізнес-процесів виробничо-господарської діяльності, з’явиться можливість для аналізу і зіставлення даних, підвищиться достовірність використовуваної на всіх ділянках інформації, що дозволить оперативно приймати об’єктивні управлінські рішення.

Кожна ступінь впровадження повинна передбачати можливість зміни системи з урахуванням вимог замовника, модифікації і розширення. Тільки в процесі експлуатації, виявлення нових потреб, зростання і адаптації системи, введення в дію нових складових, інтеграції з іншими необхідними додатками можна буде говорити про автоматизацію всіх бізнес-процесів управління підприємством.

Розглядаючи, яка перспектива розвитку сучасних засобів автоматизації бізнесу, наприклад, систем фінансово-економічного управління, офісного документообігу необхідно відзначити, що якщо в початковому періоді ЕОМ застосовувалися для автоматизації, поліпшення окремих операцій, то потім об’єктом автоматизації стали певні процеси.

Засоби автоматизації стали все більш повно підтримувати вимоги методології планування потреби в матеріальних ресурсах, а потім і методології планування потреби в бізнес-ресурсах, що включає, крім планування матеріального потоку і виробничих потужностей, ще й планування у взаємозв’язку з фінансовими потоками. Тому тут необхідно вести мову про підтримку &# 34; бізнес-процесів&# 34 ;.

Основне завдання документів — служити засобом зв’язку між різними суб’єктами комерційної діяльності. Для правильного управління матеріальними і фінансовими потоками необхідно мати масу додаткової інформації, щоб визначати політику підприємства в тій чи іншій сфері діяльності. Тому сучасна система для бізнесу автоматизує НЕ документообіг, що не процеси і навіть не окремо взяті функції, а діяльність в цілому. З огляду на, що такий комплекс досить дорогий і складний, необхідне вироблення рекомендацій по оптимальному вкладенню коштів в автоматизацію, особливо в тих випадках, коли за допомогою комп’ютерних засобів неможливо відразу охопити всі сфери діяльності підприємства.

Для цього необхідно в першу чергу виділити основну діяльність з урахуванням перспектив і планів розвитку, дослідивши її документообіг, основні ділові процеси, функції окремих працівників і з’єднавши все це в єдиний пакет, оптимізувати отримані дані з урахуванням обраних програмних і технічних засобів. Крім того, важливо щоб особи, які беруть участь в ухваленні рішення, могли не тільки отримати результати проведеного аналізу, але і мали можливість самостійно провести аналіз, використовуючи інші алгоритми або підходи, тобто мали доступ до вихідної інформації. Необхідно враховувати, що повноцінна автоматизація основної діяльності є запорукою комерційного успіху на сучасному ринку.

В умовах радикальної перебудови системи управління економікою, переходить на рейки ринкових відносин, особливе значення надається підприємству, положення якого в ринковій економіці змінюється корінним чином. Підприємство стає об’єктом товарно-грошових відносин, що економічною самостійністю і повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, і тому йому необхідно забезпечити високу ефективність своєї роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку.

Застосування нових комп’ютерних технологій відкриває принципово нові можливості в оцінці ємності ринку, а це в свою чергу дозволяє прораховувати ситуацію і приймати обгрунтовані економічні рішення. Як відомо, ємність ринку — це кількість товару, або послуги, які готовий спожити ринок в певному регіоні, в певний проміжок часу. При цьому необхідно враховувати такі важливі фактори як конкуренція, ціни, кількість потенційних покупців, їх доходи і т.д. Розрахунок ємності ринку становить основу маркетингових досліджень, внутрішньо фірмового планування та економічного обґрунтування інвестиційних проектів.

Розрахунок ємності ринку необхідний перед кожним серйозним економічним рішенням, що стосуються таких дій на ринку як випуск нової продукції, вихід на новий ринок, розробка плану виробництва, визначення цін і т.д. Використовувані традиційні способи визначення ємності ринку (пробні продажі, соціологічні опитування, аналітичні розрахунки) є дорогими. А такі показники, як кількість потенційних покупців, їх доходи і переваги, дії конкурентів і інші залежать від багатьох, іноді невідомих причин створюють ситуацію невизначеності, яка і є джерелом економічних ризиків.

Використання оптимізаційних комп’ютерних технологій, що розробляються на основі останніх досягнень в області математико-економічних методів можуть дозволити багаторазово знизити невизначеність, і стати істотною підмогою для всіх фахівців, пов’язаних з прийняттям чи підготовкою економічних рішень.

В цьому велику допомогу можуть надати інтегровані системи управління підприємством створені з урахуванням вимог ERP і SCM. ERP (Enterprise Resource Planning) — позначає управління всіма ресурсами підприємства (виробничими ресурсами, фінансовими ресурсами, замовленнями і т.д.). ERP є фактичним стандартом сучасних інтегрованих виробничих систем управління. SCM (Supply Chain Management) — позначає управління розширеної виробничої ланцюжком, тобто управління не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, а й найважливішими зовнішніми (наприклад, облік замовників і постачальників). SCM реалізує нову технологію управління, описану стандартом CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), який передбачає наявність у системі можливостей з управління зовнішніми по відношенню до підприємства елементами виробничого ланцюжка.

Сучасна система управління підприємством, відповідна концепції ERP, повинна включати:

• управління ланцюжком поставок (Supply Chain Management, SCM, раніше -DRP, Distribution Resource Planning);

• вдосконалене планування і складання розкладів (Advanced Planning and Scheduling, APS);

• модуль автоматизації продажів (Sales Force Automation, SFA);

• автономний модуль, що відповідає за конфігурування (Stand Alone Configuration Engine, SCE);

• остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning, FRP);

• інтелект бізнесу, OLAP-технології (Business Intelligence, Bl);

• модуль електронної комерції (Electronic Commerce, EC);

• управління даними про виріб (Product Data Management, PDM).

Головне завдання ERP-системи -домогтися оптимізації за часом і ресурсами

всіх перерахованих процесів. Практично всі ERP-системи створювалися і розвивалися природним шляхом, виходячи з системного підходу до автоматизації про-

виробничих функцій. І на сьогодні, на думку експертів, тільки системи цього типу можна називати інтегрованими системами управління підприємством.

Великі і середні підприємства, для яких першочергове значення має управління виробництвом, фактично не мають альтернативи ЕРР-системам. Справжня інтегрованість, чітка виробнича орієнтація дають можливість організувати ефективне управління підприємством.

І, нарешті, при придбанні та впровадженні засобів автоматизації необхідно також враховувати такий важливий фактор, як рівень кваліфікації персоналу підприємства. Як показує практичний досвід, через нестачу знань і навичок можливості придбаних програмних продуктів нерідко використовуються не повністю.

Амірова М.М., Магомедов A.M.

Інноваційна стратегія і оцінка ресурсного потенціалу нафтової компанії

Удосконалення управління інноваційною та науково-технічною діяльністю в нафтових компаніях стало нагальною потребою для російської економіки. В цьому плані продаж частки акцій компанії «ЛУКОЙЛ» належать державі іноземцям переслідує не стільки комерційні цілі, а скільки доступ до передових технологій.

Ще досить тривалий час компанії можуть існувати за рахунок розширення ринків збуту, особливо в країнах, що розвиваються. Однак у віддаленій перспективі диверсифікація їх діяльності буде неминуча. Є два основних напрямки, за якими можуть розвиватися компанії: або залишатися генеруючі компанії (в цьому випадку необхідно розвивати свою діяльність в газовому секторі, а в подальшому орієнтуватися на нетрадиційні види енергії), або розвивати сектора нафтопереробки і нафтохімії.

Інноваційна діяльність виступає як сполучна ланка між НДДКР і виробництвом, а як однієї з функцій підприємства їй характерна місія цілі і стратегія. Інноваційна стратегії базується на трьох інформаційних китах: прогнози факторів навколишнього оточення, оцінка внутрішнього потенціалу підприємства і його корпоративна стратегія.

Адаптивність або здатність адекватно реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища залежить від індивідуальних особливостей кожного підприємства, які визначають його позицію на ринку. Оцінка внутрішнього потенціалу підприємства виявляє ці особливості.

Необхідно оцінити реальну цінність наявних ресурсів по відношенню до стратегічних завдань компанії. Для цих цілей Б. Твисс пропонує використовувати графік, що характеризує науково-технічний профіль організації. &# 34; Найважче, — пише Твисс — заповнити третю колонку «Технологічний потенціал майбутнього&# 34 ;. Її мета — оцінити науково-технічний потенціал компанії щодо тих

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ Ел № ФС77-52970

Джерело: Автоматизація менеджменту і прискорення бізнес-процесів на підприємстві — тема наукової статті з економіки та економічних наук читайте безкоштовно текст науково-дослідницької роботи в електронній бібліотеці КіберЛенінка

Автоматизація бізнесу і бізнес-процесів на підприємстві

Бізнес-процеси та їх особливості на підприємстві

Автоматизація бізнес-процесів на підприємстві передбачає цілеспрямовану організацію і контроль виробничого процесу з подальшим внесенням коректив при необхідності.

Позитивні сторони автоматизації бізнес-процесів

Автоматизація бізнесу сприяє централізованого вирішення завдань, спрямованих на споживача. Спеціалізовані програмні рішення дозволяють цілеспрямовано організувати автономну систему управління підприємством, яка:

 • підвищить якість послуг, що надаються;
 • дозволить систематично відстежувати якість товару;
 • здійснює контроль матеріальної бази підприємства;
 • дозволить своєчасно поповнювати складські запаси, здійснювати переоцінку;
 • мінімізує витрати на кожному етапі виробництва;
 • дозволяє швидко реагувати на зміни в бізнес-середовищі і здійснювати коригування подальших дій;
 • дозволяє оптимально взаємодіяти з клієнтами та постачальниками;
 • здійснювати захист даних від несанкціонованого використання, задати рівні доступу до бази даних кожного користувача системи;
 • допоможе контролювати стан кожної стадії бізнес-процесу на підприємстві, дозволяючи мінімізувати простої і періоди ремонтних і профілактичних робіт.

Автоматизація бізнесу і бізнес-процесів на підприємстві

Автоматизація бізнесу допоможе оптимізувати зовнішні та внутрішні бізнес-процеси на підприємстві. Єдина система управління підприємством дозволяє не тільки мінімізувати витрати, але і підвищити рівень і ефективність доходів підприємства.

Які відділи на підприємстві підлягають автоматизації

Автоматизацію бізнес-процесів необхідно починати з постановки цілей, яких необхідно досягти в процесі впровадження спеціалізованого програмного рішення. Система повинна мати мінімальні витрати ресурсів при обслуговуванні і раціонально використовувати внесок кожного співробітника.

Комплексна автоматизація бізнесу на підприємстві включає:

 • автоматизацію бухгалтерського обліку, відділу кадрів і заробітної плати;
 • автоматизацію управління підприємством в цілому, так і кожного виробничого процесу в окремо;
 • автоматизація планування трудових і матеріальних ресурсів;
 • автоматизація бюджетних розрахунків і фінансового планування;
 • автоматизація обміну даними між відділами, структурування всієї системи і захист бази даних від несанкціонованого використання.

Функціональні можливості програм по автоматизації бізнесу

Функціональні можливості конкретного програмного продукту залежать від реалізації системи та конфігурації програмного забезпечення. Найбільш оптимальними вважаються ПО, виконані на замовлення з урахуванням специфіки та структури бізнес-процесів на підприємстві.

Готова система дозволяє управляти грошовими коштами на кожному етапі бізнес-процесу, здійснювати контроль своєчасного виконання фінансових операцій і зобов’язань. У разі несвоєчасного дії на будь-якому етапі система сповістить користувача про збої.

Управління продажами може здійснюватися за заздалегідь закладеним в базу умов, таким чином, співробітник не зможе здійснити операцію, якщо хоча б одна умова договору порушено. Співробітник має в наявності всю необхідну інформацію в одному місці для здійснення операції.

Управління закупівлями сприяє ефективному плануванню, своєчасну підготовку необхідного пакету документів для роботи з постачальниками. Надається можливість аналізувати систему взаєморозрахунків, контролюючи наявність дебіторської заборгованості, неоплачених рахунків і порушень умов договору. Також система дозволяє контролювати ефективність товарообігу на підприємстві, відстежувати своєчасність відвантаження товару, мінімізувати ймовірність появи нестач, пересортиці і простроченого товару.

Програмні продукти по автоматизації бізнесу дозволяють задати кожному користувачеві системи конкретні права доступу до бази даних, дозволяючи звести до нуля ймовірність повторного введення наявної інформації іншим відділом, вносити зміни в базу без узгодження з іншими відділами, що складають єдину систему.

Програмні рішення по автоматизації бізнесу

Для автоматизації бізнес-процесів на підприємстві не досить мати відповідний програмний продукт. Всі відділи, задіяні в процесі автоматизації бізнесу, повинні бути об’єднані в єдину локальну мережу, до якої необхідно підключити сервер для зберігання інформації. Потужність серверного рішення повинен підбирати кваліфікований фахівець з урахуванням потреб підприємства.

Найбільш часто застосовуються для автоматизації бізнесу продукти лінійки 1С: Підприємство 8.0, також корпорації Microsoft «Business Solution Axapta».

А прекрасною системою обліку робочого часу персоналу буде продукт Біткоп. Система обліку робочого часу — це те, без чого не може обійтися не один грамотно організований бізнес.

Джерело: Автоматизація бізнесу і бізнес-процесів на підприємстві

Автоматизація бізнес процесів на підприємстві 2

Автоматизація бізнес процесів на підприємстві 2

Автоматизація бізнес-процесів

НАВІЩО ПОТРІБНА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Автоматизація бізнес-процесів на підприємстві — це впровадження програмно-апаратного комплексу, який спільно з новими правилами виконання типових процедур (складання і виписки документів, контроль виконання документів, облікові і складські операції і багато ін.) Забезпечує якісне підвищення рівня роботи підприємства.

Якщо сказати простіше, то автоматизація бізнес-процесів — це все те, що допомагає

 • позбутися від ручного виконання рутинних, одноманітних операцій,
 • підвищити швидкість обробки і передачі інформації
 • сформувати єдиний інформаційний простір для окремих підрозділів або всього підприємства в цілому.

Наслідком автоматизації буде якісне, системна зміна ведення бізнесу в силу:

 • автоматичного отримання запрограмованих документів, звітів, зведень.
 • Підвищення якості роботи з базами даних — точність, повнота, швидкість, несуперечливість.
 • приведення підрозділів або всього підприємства в єдиний комплекс, пов’язаний щоденним стандартизованим документообігом і інформаційно-нормативною базою.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Природно, що отримання позитивного ефекту вимагає не тільки матеріальних, а й організаційних витрат. Тобто автоматизація бізнесу — це не тільки програмно-апаратна перебудова, а й організаційна реформа підприємства. Як правило, це пов’язано зі стратегічними цілями підприємства.

У загальному випадку автоматизація вимагатиме від керівництва призначення зі свого боку відповідальної особи для наступних дій:

 • участі в роботі проектно-аналітичної служби з проведення аналізу та постановці завдання
 • участь в складанні проекту і бюджету
 • участь в розробці заходів по впровадженню і забезпечення необхідних дій на боці підприємства
 • участь в складанні нових посадових інструкцій для персоналу та їх впровадження
 • організація заходів щодо перенесення баз даних на нову платформу
 • Дозвіл протиріч по ходу впровадження
 • Можливо, буде потрібно прийняття рішення про навчання персоналу

У кожному разі також виникає безліч нестандартних дій, необхідних для успішного впровадження. Власне, резюме даного розділу: автоматизація потрібна тоді, коли або вже склалися передумови для переходу, або автоматизація обов’язкова і неминуча в силу зовнішніх, або внутрішніх причин.

ЯК ОЦІНИТИ ОБСЯГ РОБОТИ

Для приблизної оцінки обсягу робіт наведемо список стандартних етапів:

 • Аналіз структури і діяльності підприємства.
 • Визначення обсягу необхідної автоматизації.
 • Аналіз технології ведення обліку та документообігу, будови інформаційної системи підприємства
 • формулювання ТЗ
 • Попередній проект системи
 • Тимчасова оцінка (кількість годин роботи програміста)
 • ТЗ на технічне і програмне оснащення проекту
 • кошторис проекту
 • Можливий термін виконання
 • Обговорення та затвердження точного формулювання технічного завдання
 • Обговорення та затвердження бюджету проекту і спосіб розрахунку
 • Обговорення та затвердження плану заходів щодо впровадження проекту
 • Обговорення та затвердження технічної сторони проекту: поставка та налагодження обладнання
 • Обговорення та затвердження порядку та строків реалізації проекту
 • Підписання підсумкового договору
 • Написання програмної частини рішення
 • Поставка і монтаж обладнання
 • Перенесення бази даних
 • Запуск нових процедур роботи
 • Поетапна здача проекту
 • Підведення підсумків роботи
 • Обговорення умов підтримки і супроводу
 • Навчання і консультації персоналу по роботі з системою
 • закінчення розрахунків

Видно, що загальний термін виконання проекту передбачити досить важко, практично неможливо. Можливо тільки зробити прогноз по аналогії — по більш-менш стандартним планом автоматизації для підприємства приблизно такого самого розміру. Тому будь-які попередні вимоги і умови щодо термінів і вартості проекту — неможливо гарантувати.

АВТОМАТИЗАЦІЯ — НОВИЙ РІВЕНЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Автоматизація бізнес-процесів це досить-таки широке поняття. Існує кілька рівнів автоматизації:

 • Автоматизація забезпечують процедур — переклад типових операцій на автоматичне виконання. Наприклад, автоматичне формування складських і облікових документів, автоматичні поправки і поновлення в базі, автоматичне формування відомостей і звітів.
 • Автоматизація функцій — перехід на автоматичне формування рішень, для яких можливо сформулювати типове правило. Наприклад, автоматизація формування складських заявок, схем заповнення складу, логістичних схем доставки, і подібні.
 • Автоматизація бізнесу — перехід на електронний документообіг і систему аналітичних показників бізнесу. Всі документи існують в єдиному інформаційному просторі з призначенням виконавців, термінів і контрольних процедур. Всі етапи робіт по проектам і продуктам з’єднуються в послідовні технологічні ланцюжки, які можливо простежити в будь-який момент часу і отримати повну інформацію по вже виконану і запланованої роботи, отримати аналітичні показники по ефективності роботи і прибутковості вироблених операцій.

Як видно з опису, автоматизація є кінцевим підсумком величезної роботи зі створення та впорядкування зв’язків в роботі підприємства і реформування усталеної практики.

Програмні засоби дають новоствореній структурі жорстко задану форму, що допомагає закріпити реформу, а вбудовані інструменти і автоматичні процедури збільшують продуктивність праці, швидкість документообігу і допомагають вийти на принципово інший рівень управління.

Саме тому ми стверджуємо, що автоматизація є ключем до стратегічному розвитку.

Джерело: Автоматизація бізнес процесів на підприємстві

Автоматизація бізнес процесів на підприємстві 2

Вісім простих запитань про автоматизацію бізнесу

Вісім простих запитань про автоматизацію бізнесу

Вісім простих запитань про автоматизацію бізнесу

Що таке автоматизація бізнесу, як її проводити і які переваги вона дає компанії

Навколо терміна «автоматизація бізнесу» склалося досить велика кількість міфів, стереотипів і забобонів. Наприклад, що автоматизація необхідна виключно великим компаніям, а невеликим підприємствам цілком можна обійтися без неї. Або, що системи автоматизації — штука надзвичайно дорога, і далеко не факт, що витрати коли-небудь окупляться. Для цієї статті ми зібрали питання, які зазвичай задають підприємці з приводу автоматизації, і підготували на них зрозумілі відповіді.

 • в основних бізнес-процесах — це, наприклад, можуть бути автоматизація продажів або автоматизація взаємодії з клієнтами (вона ж — впровадження CRM);
 • ефективно підтримувати оперативну діяльність — організувати облік і контроль;
 • швидко і правильно готувати документи для клієнтів, підрядників і партнерів — від комерційної пропозиції до акту звірки;
 • оперативно отримувати будь-які звіти про реальний стан справ в компанії;
 • оптимізувати витрати на персонал, більш ефективно використовувати робочий час і компетенції співробітників, розвантаживши їх від рутинної роботи;
 • поліпшити бізнес-процеси в компанії;
 • мінімізувати негативний вплив на бізнес «людського фактора»;
 • безпечно зберігати інформацію — кожен співробітник працює тільки з тими даними, до яких йому дано доступ;
 • поліпшити швидкість і якість обслуговування клієнтів.

У невеликому бізнесі ці ефекти зазвичай помітні вже через кілька тижнів.

 • які конкретно завдання і процеси планується автоматизувати;
 • чи відповідає функціонал системи тим завданням, які потрібно буде вирішити з її допомогою;
 • чи можливо донастроіть систему під свою бізнес-практику;
 • чи можливо буде при зміні бізнес-процесів або умов ведення бізнесу швидко змінити систему, не припиняючи її експлуатації;
 • наскільки система проста і зручна у використанні;
 • чи можливо інтегрувати систему з іншими додатками або сервісами;
 • підтримується робота системи на планшетах, смартфонах;
 • хто і як буде здійснювати технічну підтримку;
 • скільки коштує впровадження і підтримка.

Для відповіді на ці питання доцільно проконсультуватися з представниками вендорів (тобто компаній-розробників ПЗ). Якщо є можливість — поспілкуйтеся також з колегами-підприємцями, вирішальними схожі завдання; їх досвід дасть вам цінну інформацію, яка допоможе зробити вибір на користь того чи іншого програмного продукту.

 • вартість самої системи (вартість коробки або орендні платежі — в разі використання «хмарних» додатків);
 • витрати на налаштування системи і навчання персоналу;
 • вартість регулярного супроводу.

Які ризики при впровадженні системи автоматизації

Джерело: Вісім простих запитань про автоматизацію бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання SharePoint для бізнесу. Бізнес-мети, порівняння редакцій SharePoint 2010

Цей розділ надаються ввідні відомості про платформу Microsoft SharePoint 2010 року, з допомогою якої можна створювати корпоративні сайти.

У цій частині керівництва розглядаються наступні теми:

 • потреби бізнесу
 • SharePoint 2010
 • Порівняння редакцій SharePoint 2010
 • приклади впровадження

потреби бізнесу

У більшості компаній розрізнена інфраструктура:

Використання sharepoint для бізнесу

Компанія Microsoft врахувала вимоги бізнесу, які також включали в себе надійність, гнучкість, прийнятну вартість, простоту використання для кінцевих користувачів і можливості розширення.

SharePoint 2010

Був створений продукт, який повністю задовольняє зазначеним вимогам — SharePoint 2010, який вирішує такі завдання:

 • Організація електронного документообігу;
 • Автоматизація бізнес-процесів;
 • Спільна робота;
 • Бізнес-аналітика;
 • Інтеграція.

Організація електронного документообігу

Якщо в компаніях немає електронного документообігу, то вони стикаються з низкою проблем — велика частина документів вимагає узгодження, виходить плутанина при підготовці одного документа декількома співробітниками, порушуються терміни підготовки документів та їх складно контролювати, велика частина документів готується на основі шаблонів.

SharePoint 2010 забезпечує:

 • Ведення єдиної бази документації — можна створювати структуру зберігання документів будь-якої складності;
 • Легкий пошук — проиндексировав бібліотеки, можна шукати документи за назвою, по вмісту, за ключовими словами або за ідентифікатором;
 • Прозорі схеми узгодження документів — будь-якому користувачеві доступна інформація про процеси, що відбуваються під час узгодження документів;
 • Контроль термінів підготовки документів.

Використання sharepoint для бізнесу

Рис.1.1. Зовнішній вигляд порталу на базі SharePoint для роботи з файлами організації

Автоматизація бізнес-процесів

Бізнес-процес — це сукупність взаємопов’язаних завдань, спрямованих на створення послуги. У SharePoint автоматизація бізнес-процесів називається робочим процесом, або Workflow. Workflow — це процес, довільне завдання, яке виконує послідовно або паралельно двома або більше учасниками робочої групи з метою досягнення спільної мети.

Роботу кожної компанії забезпечує безліч бізнес-процесів, які, як правило, не автоматизовані, в результаті чого вони непрозорі для користувача і їх виконання порушується.

В результаті аналізу бізнес-процесів і їх автоматизації компанія отримує:

 • Прозорість виконання бізнес-процесів — кожному співробітнику доступна інформація про внутрішні кроки робочого процесу;
 • Можливість ефективного використання часу співробітників досягається завдяки чіткому баченню схеми роботи.

Спільна робота

Часто при підготовці документів виникає потреба в спільній роботі декількох співробітників. За допомогою SharePoint 2010 можна організувати одночасну роботу декількох користувачів з одним документом.

Можливість ведення версій документів дозволяє переглядати історію внесення змін і відновлювати попередні версії документів (рисунок 1.2).

Використання sharepoint для бізнесу

Мал. 1.2. Журнал версій файлів на порталі SharePoint з можливістю доступу до старих версій файлів

Крім цього, можна створювати робочі області для зборів, причому для кожного зборів створюється окрема робоча область, де учасники можуть розміщувати будь-які пов’язані матеріали, виставляти завдання учасникам і відстежувати хід їх вирішення, визначити цілі і порядок зборів.

Не можна не помітити зручний механізм розмежування прав доступу, що дозволяє досягти максимальної ефективності при спільній роботі. Варто відзначити, що можна задавати права доступу не тільки на сайти, але також і на документи.

Використання sharepoint для бізнесу

Мал. 1.3. Розмежування прав доступу на порталі SharePoint при роботі з файлами підприємства

Бізнес-аналітика

Підтримка широких можливостей бізнес-аналітики, які дозволяють співробітникам ефективніше приймати рішення за рахунок використання візуалізації даних.

Застосовуючи бізнес-аналітику як свій основний інструмент, кінцеві користувачі можуть публікувати свої багатофункціональні звіти і моделі на веб-сторінках, створюючи динамічні панелі моніторингу (рисунок 1.4).

Використання sharepoint для бізнесу

Мал. 1.4. Бізнес-аналітика на порталі SharePoint

Як джерела даних можуть використовуватися книги Excel, списки SharePoint або бази даних SQL Server.

інтеграція

Інтеграція з продуктами Microsoft, такими як Office, поштовим сервером Exchange, комунікаційним сервером Lync Server, сервером баз даних SQL Server дозволяє досягти максимальної ефективності роботи компанії.

Порівняння редакцій SharePoint 2010

Є два випуски SharePoint — Foundation і Server. У SharePoint Server може бути дозволена функціональність Standard або розширена Enterprise. Причому функціонал визначається ліцензіями клієнтського доступу, а не серверним продуктом.

SharePoint Foundation — базовий продукт, який поставляється безкоштовно. Варто відзначити, що в поставку не входить ліцензія на Windows Server.

Серед можливостей можна відзначити

 • Блоги співробітників;
 • Служби Business Connectivity — можливість підключення до зовнішніх даних;
 • Веб частини — більше 40 переднастроєних веб частин для розширення функціональності;
 • Управління правами — управління власним набором прав для користувачів;
 • Можливість резервного копіювання та відновлення;
 • Пакети рішень — можливість впровадження готових пакетів рішень;
 • Пошук по сайту або списку.

У SharePoint Server Standard з’являється функціонал, що дозволяє об’єднати кілька сайтів підрозділів в єдиний корпоративний портал.

Серед ключових можливостей можна відзначити

 • Організатор даних — дозволяє налаштувати автоматичне напрямок контенту в відповідні бібліотеки документів;
 • Набори документів — можливість створити набір документів і працювати з ним як з одним записом;
 • Федеративний перегляду — по безлічі джерел;
 • Мій профіль — можливість створення особистих сторінок співробітників;
 • Навігація по метаданих — можливість легкого пошуку документів з використанням тегів і атрибутів;
 • Ідентифікатори документів — документ можна знайти за ідентифікатором навіть в разі його переміщення.

SharePoint Server Enterprise дозволяє побудувати повноцінну бізнес-платформу. Дана редакція забезпечують повну інтеграцію з зовнішніми системами, бізнес-додатками, веб-службами і Microsoft Office, а також дозволяє приймати оптимальні рішення завдяки широкій візуалізації даних, інструментальним панелям і системам показників, створювати і підтримувати надійні додатки, різноманітні веб-форми і рішення на основі робочих процесів.

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Використання sharepoint для бізнесу

Протягом багатьох років інтернет-магазин пропонує товари і послуги, орієнтовані на бізнес-користувачів і фахівців з інформаційних технологій.

Добрі відгуки постійних клієнтів і високий рівень фахівців дозволяє отримати найвищий результат при спільній роботі.

У нашому магазині ви можете придбати ліцензійне ПЗ вибравши необхідне з широкого спектру і асортименту за найдоступнішими цінами. Наші менеджери люб’язно допоможуть визначитися з вибором ПО, яке необхідно саме вам. Також ми проводимо навчальні курси. Ми запрошуємо до співпраці навчальні центри, організаторів семінарів і бізнес-тренінгів, викладачів. Сфера співробітництва — просування бізнес-тренінгів та курсів навчання з інформаційних технологій.

Допомога

Способи оплати

Використання sharepoint для бізнесу

Проекти Interface Ltd.

Продаємо програмне забезпечення з 1990 року

Джерело: Використання SharePoint для бізнесу

Огляд робочих процесів (sharepoint server 2010)

Огляд робочих процесів (SharePoint Server 2010)

Огляд робочих процесів (sharepoint server 2010)

Застосовується до: SharePoint Foundation 2010 SharePoint Server 2010

Останнє оновлення розділу: 2016-11-30

Робочі процеси в Microsoft SharePoint Server 2010 дозволяє творцям рішення, дизайнерам і адміністраторам поліпшити бізнес-процеси. Робочий процес складається з двох основних елементів: форм, які робочий процес використовує при взаємодії з користувачами, і логіки, яка визначає поведінку процесу. Для розуміння того, як створюються робочі процеси, необхідно мати уявлення про ці елементи.

Робочі процеси в SharePoint Server 2010 дозволяють підприємствам скоротити час, що йде на взаємодію між співробітниками, які беруть участь в бізнес-процесі. Наприклад, в процесі прийняття рішення групи, як правило, виконують певну послідовність дій. Ці дії можуть бути формальними, стандартними процедурами або неформальними, т. Е. Які не описані явно, але загальноприйнятими в організації. В цілому ці дії і складають бізнес-процес. Число взаємодій людей в бізнес-процесах може обмежити швидкість прийняття рішень і вплинути на їх якість. Програмне забезпечення, яке спрощує ці "людські робочі процеси" і дозволяє ними керувати, автоматизує взаємодія учасників процесу. Така автоматизація призводить до збільшення швидкості і загальної ефективності такої взаємодії.

Бізнес-процеси можна моделювати за допомогою блок-схем, наприклад створених в Microsoft Visio 2010, і представити бізнес-процес у вигляді робочих процесів. Можна автоматизувати бізнес-процеси, такі як твердження документа, зв’язавши робочий процес з даними SharePoint Server 2010. Наприклад, робочий процес може направляти документи на перевірку, відстежувати питання на різних етапах рішення або проводити контракт через процес затвердження.

Одна з проблем, з якою стикаються багато ІТ-відділи при впровадженні бізнес-процесів, що вимагають участі ІТ-фахівців, полягає в тому, що ці процеси не пов’язані з реальною роботою людей. Щоб бізнес-процес став по-справжньому ефективним, він повинен бути інтегрований з звичними, повсякденними інструментами і додатками, використовуваними на робочому місці, і таким чином стати частиною повсякденної роботи ІТ-фахівців. Якщо мова йде про електронні робочих місцях, то бізнес-процеси повинні бути інтегровані з електронною поштою, календарями, списками завдань і веб-сайтами спільної роботи.

Основними перевагами використання процесів є реалізація бізнес-процесів і поліпшення спільної роботи.

Бізнес-процеси, що використовуються в організації, залежать від потоку інформації або документів. Для цих бізнес-процесів необхідна активна участь співробітників інформаційної служби з метою підтримки членів робочої групи при прийнятті рішень і оформленні кінцевих результатів. У SharePoint Server 2010 ці типи бізнес-процесів реалізуються і управляються за допомогою робочих процесів.

Наприклад, до числа бізнес-процесів, які можна спростити за допомогою робочих процесів відносяться:

схвалення контракту Ведення пропонованого контракту через ланцюжок працівників організації, які повинні схвалити його або відхилити.

Звіт про витрати Управління процесом надання звіту про витрати і супутніх квитанцій, перевірка звіту, його затвердження та відшкодування витрат представляє особі.

Технічна підтримка Обробка звернення в службу підтримки, включаючи отримання запиту від клієнта, дослідження проблеми інженером служби підтримки, розгляд технічними фахівцями, вирішення проблеми і внесення її в базу знань.

проведення співбесід Управління процесом проведення співбесід з претендентами, включаючи планування і відстеження графіка співбесід, узагальнення отриманої інформації в міру її накопичення, надання інформації особам, які проводять співбесіду та підтримка прийняття рішення про прийом на роботу або відхилення кандидатури.

публікація контенту Управління процесом затвердження контенту для публікації на веб-сайті організації.

Компанії залежать від бізнес-процесів. Хоча ці процеси часто включають програмне забезпечення, найважливіші процеси в багатьох організаціях залежать від людей. Робочі процеси можуть автоматизувати взаємодії між людьми, зайнятими в процесах, що може поліпшити роботу, підвищити продуктивність і зменшити кількість помилок.

Багато процесів можуть виграти від автоматизованої підтримки взаємодії між людьми. наприклад:

затвердження Часто в ході бізнес-процесів, орієнтованих на людину, необхідно отримати схвалення декількох учасників. Схвалюваний об’єкт може бути будь-яким, від документа Microsoft Word з планом маркетингу на наступний рік до звіту за видатками під час поїздки на конференцію. У всіх випадках кілька людей повинні проаналізувати відомості, можливо, додати свої коментарі, а потім схвалити або відкинути документ.

Координація зусиль групи Для багатьох процесів, будь то підготовка відповіді на заявку на пропозицію, управління перекладом документа на один або кілька мов або щось інше, необхідна спільна організована робота людей. Описавши відповідні етапи в автоматизованому робочому процесі, можна підвищити ефективність роботи групи і передбачуваність самого процесу.

відстеження проблем В ході багатьох бізнес-процесів створюється список невирішених проблем. Можна використовувати автоматизований робочий процес для ведення цього списку, призначення проблем співробітникам, здатним їх вирішити, і відстеження стану вирішення цих проблем.

Підтримка таких автоматизованих бізнес-процесів реалізована в SharePoint Server 2010 за допомогою можливості запуску додатків робочих процесів. Такі додатки побудовані на базі Windows Workflow Foundation 3.5 і взаємодіють з користувачами через веб-браузер. Додаткові відомості про Windows Workflow Foundation 3.5 см. В статті Windows Workflow Foundation (Можливо, англійською мовою) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=127778&clcid = 0x419).

Робочі процеси дозволяють користувачам спільно працювати з документами і управляти завданнями проекту за допомогою впровадження бізнес-процесів для документів та інших елементів на сайті або в сімействі сайтів SharePoint. Робочі процеси допомагають організаціям стандартизувати бізнес-процеси. Також робочі процеси збільшують ефективність і продуктивність організації за допомогою управління завданнями і діями, з яких складаються бізнес-процеси. Робочі процеси прискорюють прийняття рішень, дозволяючи надавати потрібні дані за потрібне співробітникам в потрібний час. Крім того, робочі процеси допомагають гарантувати, що виконання окремих завдань ведеться потрібними співробітниками в потрібній послідовності. Співробітники, які виконують такі завдання, можуть зосередитися на своїй роботі, а не на управлінні робочими процесами.

Наприклад, на сайті SharePoint Server 2010 можна створювати робочий процес для спільного використання з бібліотекою документів для направлення певного документа на затвердження групі людей. Автор починає цей робочий процес, після чого створюються завдання затвердження документа. Потім ці завдання призначаються учасникам робочого процесу, після чого цим учасникам розсилаються повідомлення по електронній пошті.

При виконанні робочого процесу його власник або учасники процесу можуть переглянути хід виконання процесу на сторінці "Стан робочого процесу". По завершенні усіма учасниками своїх завдань робочий процес припиняється, а його власник автоматично повідомляється про це.

У Microsoft SharePoint Server 2010 є наступні попередньо певні шаблони бізнес-процесів, які призначені для стандартних бізнес-сценаріїв:

збір відгуків Даний робочий процес передає документ або елемент групі людей на рецензування. Рецензенти можуть надати відгуки, які об’єднуються і направляються особі, який ініціював робочий процес. За замовчуванням робочий процес збору відгуків пов’язаний з документами, тому доступ до нього можна автоматично отримати з бібліотек документів.

затвердження Даний робочий процес передає документ або елемент групі людей на затвердження. За замовчуванням робочий процес затвердження пов’язаний з документами, тому доступ до нього можна автоматично отримати з бібліотек документів. Версія робочого процесу затвердження за замовчуванням також пов’язана з бібліотекою "сторінки" сайту публікації і може бути використана для управління процесом затвердження публікації веб-сторінок.

Робочий процес затвердження — це поетапна модель затвердження (т. Е. Перше коло стверджують осіб може рецензувати і затвердити документ, який потім переходить іншому колі співробітників і т. Д.). На кожному етапі затвердження може використовуватися власну поведінку. Наприклад, члени першої групи стверджують осіб можуть рецензувати документ тільки послідовно, наступна група осіб може рецензувати паралельно (т. Е. Рецензенти можуть залишати відгуки в будь-якому порядку) і т. Д.

затвердження ліквідації Управляє припиненням дії і видаленням документів, дозволяючи учасниками приймати рішення про необхідність збереження або видалення документа з вичерпаним терміном дії. Робочий процес "затвердження ліквідації" підтримує процеси управління записами і призначений для використання переважно на сайті центру записів.

збір підписів Служить для перенаправлення документа, створеного в додатку корпорації Майкрософт, групі людей для збору їх цифрових підписів. Цей робочий процес повинен ініціюватися в додатках наборів програм системи Випуск системи Microsoft Office 2007. і Microsoft Office 2010, таких як Microsoft Word. Учасники повинні виконати завдання зі збору підписів, додаючи свою цифровий підпис до документів у відповідній клієнтській програмі. За замовчуванням робочий процес збору підписів пов’язаний з документами, тому доступ до нього можна автоматично отримати з бібліотек документів. Проте цей робочий процес відображається для документа в бібліотеці документів тільки в тому випадку, якщо документ містить одну або кілька рядків підписів Microsoft Office.

Додаткові відомості про рядках підписів Microsoft Office див. Розділ Додавання та видалення цифрового підпису в документах Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=157408&clcid = 0x419).

три етапи Цей робочий процес призначений для відстеження стану елемента списку на трьох етапах (фазах). За допомогою такого робочого процесу можна управляти бізнес-процесами, в яких організації потрібно відстежувати велику кількість питань або елементів, наприклад запитів клієнтів в службу технічної підтримки, потенційних покупців і проектних завдань.

Трьохетапний робочі процеси називаються так, тому що вони відстежують стан питання або елемента через три етапи і два переходи між етапами. Наприклад, при запуску робочого процесу з питання зі списку питань SharePoint Server 2010 створює завдання для відповідного користувача. Після виконання завдання користувачем робочий процес змінює свій стан з початкового (активний) на проміжний стан (дозволений) і створює іншу задачу для користувача, якому призначено цей робочий процес в цей час. Зверніть увагу, що цей робочий процес можна лише за допомогою списків, а не бібліотек.

управління перекладом Даний робочий процес управляє ручним перекладом документів, створюючи копії документа для перекладу і призначаючи перекладачам завдання з перекладу. Даний робочий процес доступний тільки для багатомовних бібліотек.

відстеження питань Привертає питання членам групи для вирішення. Користувачам, які можуть вносити нові питання, такі як скарги клієнтів, надається спеціальна веб-сторінка. При появі нових питань на різних етапах робочого процесу веб-сторінка змінюється для відображення відповідних подій; наприклад, веб-сторінка може бути закрита після вирішення питання.

Кожен з перерахованих робочих процесів можна налаштувати, відповідно до потреб підприємства, кількома різними способами. Наприклад, при додаванні робочого процесу в список, бібліотеку, до типам контенту або сайту його можна зробити доступним для документів або елементів, налаштувавши списки завдань і журналів, в яких зберігаються відомості про робочий процес.

Коли користувачі сайту запускають робочий процес для документа, елемента або сайту, їм можуть бути доступні для налаштування і інші параметри робочого процесу, наприклад можливість вказати список учасників, термін завершення, а також інструкції з виконання завдань.

Також можна створити копію попереднього певного робочого процесу для створення власного процесу.

Припустимо, ви працюєте на компанію Adventure Works — мережа спортивних магазинів, яка продає велосипеди по всьому світу. Торгові представники цієї компанії їздять по різних країнах, допомагаючи відкривати нові магазини.

У цьому розділі описується сценарій, в якому надається звіт про витрати, який повинен бути затверджений. Якщо сума в цьому звіті не перевищує 150 000 грн., Менеджер стверджує, відхиляє або перенаправляє звіт. Якщо сума в звіті дорівнює або перевищує 150 000 грн., Менеджер повинен переглянути звіт і прокоментувати його. Якщо менеджер рекомендує твердження, звіт перенаправляється віце-президенту, який повинен схвалити або відхилити звіт.

У цьому сценарії формою звіту про витрати є InfoPath Forms Services. Робочий процес являє собою послідовність затвердження проекту робочого процесу, створеного в Microsoft SharePoint Designer 2010, і складається як з автоматизованих завдань, так і із завдань, що виконуються співробітниками. Робочий процес виконується в SharePoint Server 2010.

Торговий представник (перший учасник робочого процесу) відкриває портал самообслуговування в інтрамережі і вибирає форму "Звіт про витрати". Відкривається сторінка введення даних. Торговий представник спочатку заповнює просту форму звіту, в якій містяться записи імені співробітника, призначення витрат, загальна сума витрат, а також ім’я та адресу електронної пошти безпосереднього начальника цього представника. Потім торговий представник натискає кнопку Відправити для відправки форми.

Після відправки форми дані централізовано зберігаються, запускається робочий процес і стверджує особі призначається завдання рецензування (в даному випадку стверджують особою є менеджер торгового представника).

Потім в рамках робочого процесу повідомляється менеджер торгового представника. Повідомлення являє собою повідомлення електронної пошти, у якому містяться інструкції по завершенню завдання і надається посилання на веб-сайт з формою "Звіт про витрати".

Менеджер (другий учасник робочого процесу) відкриває веб-сайт і переглядає звіт про витрати. Для елемента завдання робочого процесу надаються три дії, доступні менеджеру: "затвердити", "відхилити" або "переслати".

Якщо сума витрат не перевищує 150 000 грн., Менеджер може затвердити або відхилити звіт про витрати.

Якщо сума в звіті про витрати перевищує 150 000 грн., Менеджер може переслати звіт віце-президенту компанії або відхилити звіт про витрати на своєму рівні.

Менеджер стверджує, відхиляє або пересилає звіт про витрати, після чого продовжується робочий процес.

Якщо витрати затверджені менеджером, робочий процес отримує повідомлення про завершення завдання, потім торговий представник отримує повідомлення електронної пошти з повідомленням, а потім дані про витрати додаються в бізнес-систему обліку.

Якщо витрати не затверджені менеджером, той вказує причини такого рішення. У робочий процес відправляється повідомлення, яке вказує на завершення завдання, потім торговому представнику відправляється повідомлення електронної пошти з відповідним повідомленням.

Якщо менеджер вибрав пересилання звіту про витрати віце-президенту компанії, він повинен внести відповідний коментар в форму і натиснути кнопку переслати. Потім віце-президент отримає повідомлення електронної пошти, у якому будуть міститися інструкції по завершенню завдання і надаватися посилання на веб-сайт з формою "Звіт про витрати".

Віце-президент (третій учасник робочого процесу) може затвердити або відхилити звіт про витрати. Після прийняття рішення віце-президентом робочий процес переходить на наступний етап.

Якщо віце-президент стверджує витрати, дані про витрати додаються в систему обліку, торговий представник і менеджер отримують повідомлення по електронній пошті, а робочий процес повідомляє сервер SharePoint про завершення завдання.

Якщо віце-президент не затверджує витрати, він повинен вказати в формі причини прийняття такого рішення. Торговий представник і менеджер отримують повідомлення по електронній пошті, а робочий процес повідомляє сервер SharePoint про завершення завдання.

Як видно, існує безліч способів розширення функціональних можливостей цього робочого процесу в контексті даного сценарію. Наприклад, можна налаштувати робочий процес таким чином, щоб при відхиленні витрат віце-президентом звіт про витрати повертався менеджеру торгового представника. Потім менеджер може навести конкретніші доводи на користь звіту і повторно відправити його на затвердження віце-президенту або ж передати звіт торговому представнику із зазначенням висновку віце-президента, або ж зробити будь-яке інше дію.

У цьому зразковому сценарії роботи зі звітами про витрати бізнес-правила не змінюються. У цьому рішенні робочого процесу менеджер і віце-президент визначені як стверджують особи, визначена бізнес-логіка напрямки робочого процесу, а також попередньо зазначено вміст повідомлень. Однак у багатьох фактичних сценаріях використовуються більш складні бізнес-правила. Процес затвердження може залежати від декількох бізнес-факторів. Повідомлення також можуть змінюватися в залежності від тих чи інших факторів.

Наприклад, припустимо, що в рішенні по управлінню витратами потрібно реалізувати розсилку звіту про витрати до 10 менеджерам в залежності від призначення, загальної суми витрат і дати відправлення звіту. Крім того, в залежності від призначення витрат потрібно вносити незначні зміни в текст повідомлень, що розсилаються робочим процесом. Це означає, що може існувати кілька рішень для робочих процесів з різними рівнями маршрутизації і повідомлень.

За допомогою Microsoft SharePoint Server 2010 можна створювати і впроваджувати рішення робочих процесів для дотримання бізнес-потреб організації. Це досягається шляхом використання функцій розробки робочих процесів і параметрів функцій SharePoint Designer 2010 і Microsoft Visual Studio 2010 Premium Edition, функціональних можливостей прототипирования в Microsoft Visio 2010 використовуваних спільно з SharePoint Designer 2010, і можливостей системи Microsoft Office.

Важливо відрізняти декларативний робочий процес, такий як створений за допомогою Microsoft SharePoint Designer 2010, і скомпільований робочий процес, створений за допомогою Visual Studio 2010. Декларативним робочим процесом є робочий процес, побудований з умов і дій, об’єднаних в правила і кроки, і в якому параметри робочого процесу задаються без написання будь-якого коду.

Скомпільований робочий процес, як і декларативний, також можна створити на основі умов і дій, при цьому автор робочого процесу не зобов’язаний писати код, але може додати його в робочий процес. Незалежно від того, чи додає код автор робочого процесу, головне зрозуміти різницю в роботі декларативного і скомпільованої робочого процесу на сервері. Скомпільований робочий процес зберігається на сервері під керуванням SharePoint Server 2010 у вигляді попередньо скомпільованого DLL-файлу, а декларативний робочий процес розгорнуть на сервері під керуванням SharePoint Server 2010 як XOML-файл і компілюється в базі даних контенту при кожному запуску екземпляра робочого процесу. Додаткові відомості про підтримувані Майкрософт засобах створення робочих процесів см. В розділі Планування створення робочих процесів (SharePoint Server 2010).

При створенні власного робочого процесу SharePoint Designer 2010 можна сформувати процес, який використовується тільки з певним списком, бібліотекою, типом контенту або сайтом. Також можна створити використовуваний повторно шаблон робочого процесу, який можна пов’язати з кількома списками, бібліотеками, типами контенту і сайтами.

При створенні робочого процесу можна зробити його глобальним, т. Е. Після його активації на сайті він буде діяти і для всіх дочірніх сайтів. Однак не можна використовувати SharePoint Designer 2010 року для створення глобального робочого процесу і потім зберегти його в WSP-файлі.

SharePoint Server 2010 використовує переваги середовища виконання Workflow Foundation. На сервері можуть бути встановлені один або кілька шаблонів робочих процесів, що містять код, що визначає конкретний робочий процес. Після виконання цієї процедури можна створити зв’язок між конкретним шаблоном і бібліотекою документів, списком, типом контенту або сайтом. Потім цей шаблон може бути завантажений і виконаний розміщеної на службах SharePoint Server 2010 середовищем виконання Workflow Foundation для створення екземпляра робочого процесу.

Як і всі робочі процеси Workflow Foundation, ті з них, які засновані на SharePoint Server 2010, використовують служби середовища виконання Workflow Foundation. Стандартна служба постійного зберігання Workflow Foundation дозволяє пов’язувати стан зберігається робочого процесу з документом або елементом, а також дозволяє використовувати тривалі робочі процеси, що затягуються на багато днів, місяців і років.

Робочі процеси SharePoint можна пов’язати зі списками, бібліотеками і типами контенту. Використовувані повторно робочі процеси, створені за допомогою Visual Studio 2010 також можна пов’язати з сайтами. У наступній таблиці описуються мінімальні дозволи, необхідні для зіставлення робочого процесу.

Список або бібліотека

дозвіл рівня "Повний доступ" для списку або бібліотеки

Тип вмісту списку або бібліотеки

Учасник групи власників сайту SharePoint

Тип контенту сайту

Учасник групи власників сайту SharePoint

Учасник групи власників сайту SharePoint

Впровадження бізнес-процесів, в яких повинні брати участь ІТ-фахівці, найчастіше заважає той факт, що ці процеси рідко можна інтегрувати в повсякденну роботу співробітників. Щоб бізнес-процес став по-справжньому ефективним, він повинен бути інтегрований з звичними, повсякденними інструментами і додатками, використовуваними на робочому місці, таким чином стаючи частиною повсякденної роботи ІТ-фахівців. При використанні електронного робочого місця мається на увазі координація за допомогою електронної пошти, календарів, списків завдань, веб-сайтів для спільної роботи і клієнтських додатків, таких як Microsoft Outlook і Microsoft Word. Цей інтегрований підхід реалізований в робочих процесах, заснованих на SharePoint Server 2010.

У SharePoint Server 2010 додатки робочих процесів реалізуються за допомогою технології Windows Workflow Foundation. Люди взаємодіють з цими робочими процесами через веб-браузер, а в системі Випуск системи Microsoft Office 2007. і Microsoft Office 2010 — за допомогою програм, таких як Microsoft Word. У SharePoint Server 2010 функціональні можливості Windows Workflow Foundation використовуються для надання декількох робочих процесів, за допомогою яких можна автоматизувати стандартні бізнес-процеси. Крім того, за допомогою різних засобів можуть бути створені настроюються робочі процеси; потім ці робочі процеси можуть бути пов’язані з бібліотеками, списками, типами контенту і сайтами SharePoint.

Джерело: Огляд робочих процесів (SharePoint Server 2010)

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Створення рішень на основі робочих процесів для SharePoint Online

Багато організацій впровадили SharePoint, щоб поліпшити взаємодію між своїми фахівцями, обробними інформацію. Ці організації часто використовують SharePoint для зберігання інформації в списках і бібліотеках документів, підтримуючи виконується вручну бізнес-процес. Хоча зберігання цієї інформації в SharePoint дійсно сприяє набагато більш ефективної колективної роботи з нею, значного приросту продуктивності праці фахівців, які обробляють інформацію, можна домогтися за рахунок автоматизації бізнес-процесів в рамках SharePoint, представивши їх у формі робочих процесів SharePoint.

З випуском Office 365 додаток SharePoint Online дає організаціям багато з тих же переваг в колективній роботі, що і SharePoint, в той же час забезпечуючи всі вигоди використання ПЗ як сервісу (Software as a Service, SaaS) на основі хмари. SharePoint Online підтримує робочі процеси як декларативні робочі процеси, вбудовані в SharePoint Designer 2010 і розгортаються у вигляді рішень, які виконуються в ізольованій програмному середовищі (sandbox solutions) (ізольованих рішень). Якщо операції вбудованих робочих процесів не задовольняють вимогам вашого рішення, ви можете створити власні операції робочого процесу, використовуючи Visual Studio 2010, і розгорнути їх у SharePoint Online через ізольовані рішення.

У цій статті я дам огляд підтримки робочих процесів в SharePoint Online, створю декларативний робочий процес за допомогою SharePoint Designer 2010 доповню цей процес власної операцією і розверну його в хмарі як ізольоване рішення в SharePoint Online.

Інформацію про подібність і відмінності в розробці для SharePoint Online і SharePoint 2010 см. В моїй статті «Колективна робота в хмарі із застосуванням SharePoint Online» в березневому номері за 2011 р за посиланням (bit.ly/spodevmsdn). Додаткові відомості про SharePoint Online і Office 365, в тому числі про реєстрацію пробної облікового запису, див. На сайті office365.com.

Огляд розробки для SharePoint Online

SharePoint Online дозволяє створювати рішення в області колективної роботи, використовуючи ті ж навички та інструменти, що і при розробці для SharePoint 2010, в тому числі Visual Studio 2010 SharePoint Designer 2010 C # або Visual Basic, а також SharePoint API і SDK. Хоча в розробці для SharePoint 2010 і SharePoint Online багато схожого, існують і відмінності, які впливають на те, які рішення можна створювати і як вони створюються.

SharePoint Online підтримує тільки ізольовані рішення, а значить, не можна розгортати робочі процеси на основі коду, включаючи рішення на основі проектів Sequential Workflow і State Machine Workflow. Однак робочі процеси, побудовані з застосуванням SharePoint Designer 2010 підтримуються, так як вони є декларативними, і їх можна розгортати або безпосередньо в SharePoint Online, або через Solution Gallery, використовуючи файли пакетів. Більш того, ці декларативні робочі процеси можна розширювати за допомогою ізольованих рішень, що створюються в Visual Studio 2010 року для підтримки додаткових операцій, відсутніх в готовому вигляді в SharePoint Designer 2010 року.

Ця стаття буде спиратися на концепції і рішення, розглянуті в моїй попередній статті. Прочитайте спочатку ту статтю, слідуючи інструкціям з підготовки вашої середовища розробки для SharePoint Online і створення рішення-прикладу для закупівель, щоб отримати базове уявлення про концепції розробки, орієнтованої на SharePoint Online. Щоб проілюструвати підтримку робочих процесів в SharePoint Online, я розширю приклад з попередньої статті, включивши в нього рішення на основі робочого процесу.

Огляд SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 дозволяє досвідченим користувачам і розробникам налаштовувати SharePoint 2010 без написання коду. SharePoint Designer 2010 також підтримує SharePoint Online, але з урахуванням відмінностей у функціональності SharePoint 2010 і SharePoint Online, наприклад підтримки BCS і зовнішніх списків. SharePoint Designer 2010 — відмінний інструмент для управління артефактами в SharePoint і навігації між ними, роботи з даними і налаштування зовнішнього вигляду ваших сайтів SharePoint. Він дає можливість створювати власні робочі процеси, які розгортаються як частина більш універсального рішення в області колективної роботи. Ви можете дізнатися більше про можливості SharePoint Designer 2010 подивившись відеоролик «Introducing SharePoint Designer 2010 for SharePoint Online» (bit.ly/spdspointro). SharePoint Designer 2010 — безкоштовне програмне забезпечення, що підтримують як 32-розрядні (bit.ly/spd201032), так і 64-розрядні версії (bit.ly/spd201064).

Рішення в області закупівель

У прикладах в цій статті я буду спиратися на процес закупівель у вигаданій компанії Contoso Corp., про який я розповідав в попередній статті, і додам робочий процес SharePoint для автоматизації розгляду заявок на закупівлі. Коли заявка вимагає затвердження, користувач буде запускати робочий процес і надавати обґрунтування для даних закупівель. Робочий процес ініціює процес розгляду і створює завдання для групи Approvers з детальними відомостями про закупівлі. Після затвердження або відхилення користувачеві надсилається відповідь по електронній пошті. Потім робочий процес аналізує тип заявки і в разі схваленої заявки на відрядження (наприклад, для поїздки на технічну конференцію) створює підсайт для користувача, щоб той міг заповнити форму звіту про поїздку і завантажити слайди. З цією метою я додам поле RequestType в Non-Standard Business Purchase Requests.

Я оновив проект PurchaseMgr з попередньої статті, щоб включити це поле RequestType. Якщо ви слідували тієї статті, то можете видалити попередній пакет і розгорнути новий (який можна завантажити для цієї статті) або додати необхідну поле RequestType в список Non-Standard Purchase Requests, вибравши Travel, Equipment і Service Request. Я почну з коду з цієї статті (bit.ly/spoworkmsdncode) і розпакуйте його в каталог Documents&# 92; Visual Studio 2010&# 92; Projects&# 92; SPOMSDN_Workflow на своєму локальному комп’ютері. Потім я розверну PurchasingMgr.wsp в Solution Gallery набору сайтів в своїй локальному середовищі розробки для SharePoint 2010 (в моєму випадку за посиланням http://o365dpe.contoso.com/sites/spomsdnmag) і активують на сайті Purchasing функцію Purchasing Manager-Content Types and Lists (http://o365dpe.contoso.com/sites/spomsdnmag/purchasing).

Створення робочого процесу

Приступаючи до створення свого робочого процесу, я відкриваю сайт Purchasing в локальному середовищі розробки для SharePoint 2010; для цього я запускаю SharePoint Designer 2010 вибираю File | Sites | Open Site і вводжу URL сайту (http://o365dpe.contoso.com/sites/spomsdnmag/purchasing). У секції Navigation я вибираю Workflows, щоб побачити поточний опублікований робочий процес і стрічку Workflows, як показано на Мал. 1.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 1. Робочі процеси в SharePoint Designer 2010

SharePoint Online підтримує, діючий на конкретний список, Site Workflows, що працює з зазначеним сайтом, і Reusable Workflows, який згодом можна пов’язувати зі списком або певним типом контенту. Мені потрібна можливість поширення свого робочого процесу в складі більш універсального рішення, тому я створюю Reusable Workflow — єдиний тип робочих процесів, що підтримує поширення.

При створенні робочого процесу в SharePoint Designer можна вибрати кілька варіантів. Я можу створити власний робочий процес на основі одного з вбудованих (в тому числі Approval, Collect Feedback або Collection Signatures) за допомогою кнопки Copy & Modify, імпортувати діаграму Visio 2010 на основі шаблону Microsoft SharePoint Workflow, клацнувши кнопку Import from Visio, або створити його з нуля, використовуючи групу New на вкладці Workflows стрічки. Я виберу останній варіант, клацнувши кнопку Reusable Workflow в групі New стрічки. У діалозі Create Reusable Workflow присвоюємо ім’я робочому процесу «Non-Standard Business Purchase Request Approval» і вибираємо Purchasing Manager — Non-Standard Business Purchase Request Content Type, щоб зв’язати цей робочий процес з моїм типом контенту (Мал. 2).

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 2. Повторно використовуваний робочий процес, пов’язаний з типом контенту

Далі заходимо на сторінку властивостей робочого процесу Non-Standard Business Purchase Request Approval, клацнувши Workflow Settings в групі Manage на вкладці Workflows.

У групі Settings я вибираю Show workflow visualization on status page, щоб мої користувачі отримували візуальне уявлення стан кожного примірника робочого процесу в реальному часі. Задіємо параметри в групі Start Options, щоб зробити цей робочий процес керованим людиною: скидаємо прапорець Disable manual start option і встановлюємо прапорець Disable automatic start on item creation / change option. Зробивши навпаки, ви створите робочий процес, керований комп’ютером.

У багатьох ситуаціях інформація, необхідна для побудови робочого процесу, зберігається не в списку або бібліотеці, а в змінних і шпальтах, специфічних для робочого процесу. Для цього використовуйте групу Variables на вкладці Workflows стрічки, як описано в табл. 1.

Табл. 1. Змінні робочого процесу

В даному випадку я хочу збирати обґрунтування для закупівель при запуску робочого процесу, щоб надавати цю інформацію керівникам, які приймають рішення по таким заявками. Для цього вибираємо Variables | Initiation Form Parameters | Add … і створюємо параметр Business Rationale в діалозі Add Field; потім клацаємо кнопки Next і Finish.

Реалізація робочого процесу в SharePoint Designer

У цей момент я готовий почати реалізацію робочого процесу, тому натискаю кнопку Editor в групі Edit на вкладці Workflow Settings. Це призводить до перемикання в дизайнер робочих процесів — SharePoint Designer 2010, де у мене з’являється можливість реалізувати власний робочий процес, використовуючи параметри Condition, Action і Step в групі Insert на вкладці Workflow стрічки (Мал. 4).

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 4. Workflow Designer — розділ Insert

Стадії (steps) використовуються для організації умов (conditions) і операцій (actions) в робочий процес і для управління тим, як виконуються ці умови і операції (табл. 2).

Наприклад, на Мал. 4 Step 2 буде виконана з дозволами автора робочого процесу, тоді як Step 1 — з дозволами користувача, що запустив робочий процес (вручну або автоматично). Стадії 5 і 6 будуть виконуватися паралельно, а стадії 3 і 4 — послідовно.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 6. Вплив стадій на виконання робочого процесу

У моєму робочому процесі всього одна стадія. Щоб документувати, що саме роблять умови і операції на цій стадії, я змінюю заголовок, клацнувши текст «Step 1» і ввівши «Request Purchase Approval». Потім я клацаю всередині стадії, щоб курсор з’явився там, де потрібно додати умови і операції.

Операції виконуються в рамках робочого процесу і можуть, наприклад, починати процес розгляду, модифікувати елемент списку, відправляти електронну пошту і ін. Повний список підтримуваних операцій см. В довіднику по SharePoint Designer 2010 року (bit.ly/spd2010act). В даному випадку я хочу починати процес розгляду заявки на закупівлю, тому в розділі Insert вибираю із списку Action операцію Start Approval Process. Це призводить до появи в дизайнера блоку тексту з гіперпосиланнями, що дозволяють визначити операцію вибором кожного посилання і вказівкою додаткової інформації, як показано на Мал. 5.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 5. Додавання операції Start Approval Process

Клацнувши посилання Approval, можна налаштувати завдання розгляду заявки, в тому числі змінити обробку цього завдання і її результати. Натисканням кнопки Back можна повернутися в редактор. Через посилання «these users» вказується, хто буде брати участь в процесі розгляду заявки. У діалозі Select Task Process Participants виберіть групу Approvers як Participants і задайте заголовок завдання, як показано на Мал. 6. У вікно Instructions я хочу додати докладніші відомості про конкретний елемент і обгрунтування, що допомагає в прийнятті рішення. Наприклад, щоб включити заголовок елемента списку, а потім натисніть кнопку Add or Change Lookup, виберіть Current Item в Data Source і Title в Field from source.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 6. Налаштування завдання Approval

У закінченому вигляді ця задача виглядає, як на Мал. 7.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 7. Налагоджена завдання Approval

У цій точці виконання робочий процес зупиниться до тих пір, поки дана завдання не повідомить про схвалення або відхилення заявки або не має терміну дії час очікування, якщо було вказано крайній термін виконання цього завдання. Для управління потоком виконання я буду використовувати умови.

Умови управляють логікою робочого процесу на основі значень його змінних або полів. Наприклад, якщо елемент схвалений, потрібно відправити заявникові повідомлення по електронній пошті і створити сайт в тому випадку, коли типом заявки є Travel. Якщо елемент відхилений, потрібно відправити повідомлення по електронній пошті і видалити елемент. Для цього помістіть курсор під процес розгляду, клацніть список, що розкривається Condition і виберіть If any value equals any value. Далі клацніть гіперпосилання "value" і натисніть кнопку, щоб на екрані з’явився діалог Define Workflow Lookup. В Data source виберіть Workflow Variables and Parameters, а в Field from source — Variable: IsItemApproved. Ця змінна додається в робочий процес при додаванні завдання Start Approval Process.

Потім клацніть посилання "equals" і виберіть equals із списку. клацніть посилання "value" і виберіть Yes з розкриває списку. Під цією умовою розмістіть блок Else-If, щоб можна було виконувати операцію при відхиленні елемента. Додайте в обидві гілки операції Send і Email і використовуйте String Builder для настройки заголовка повідомлення електронної пошти, як показано на Мал. 8.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 8. Повідомлення електронної пошти в разі схвалення

Тепер додайте умова "If current item field equals value" під умовою If і використовуйте в якості базового поле RequestType, щоб можна було створити новий підсайт в тому випадку, коли заявка відноситься до відрядження. Тоді вікно дизайнера буде виглядати, як на Мал. 9.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 9. Умовний потік виконання робочого процесу

Щоб створити сайт для заявок Travel, потрібно створити власну операцію робочого процесу, так як подібна операція не вбудована в SharePoint Designer 2010. Для цього збережіть робочий процес, закрийте SharePoint Designer 2010 і відкрийте Visual Studio 2010.

Створення власної операції робочого процесу в Visual Studio 2010

Ви можете додавати власні операції робочих процесів в SharePoint Designer 2010 використовуючи Visual Studio 2010 і ізольовані рішення. Ці операції можуть виконувати будь-які завдання, допустимі в ізольованому вирішенні, що надає додаткову гнучкість робочих процесів SharePoint Online.

У Visual Studio 2010 Оберіть File | New Project і в діалозі New Project вкажіть спочатку шаблони SharePoint 2010, а потім шаблон Empty SharePoint Template. В поле Name введіть PurchasingMgrActions, як Location задайте Documents&# 92; Visual Studio 2010&# 92; Projects&# 92; SPOMSDN_Workflow&# 92; і клацніть OK. У майстра SharePoint Customization Wizard вкажіть адресу локального сайту розробки (http://o365dpe.contoso.com/sites/spomsdnmag/purchasing), виберіть Deploy as a sandboxed solution і клацніть Finish.

У Solution Explorer клацніть правою кнопкою миші проект PurchasingMgrActions, виберіть Add | Class …, надайте класу ім’я CreateSiteAction і клацніть OK. Клас CreateSiteAction надає метод, колторий буде викликатися робочим процесом для створення нового сайту. Додайте необхідні вирази using і реалізуйте метод CreateSite, як показано на Мал. 10.

Мал. 10. Реалізація методу CreateSite

Метод CreateSite відповідає сигнатурі методів для власних операцій; він приймає SPUserCodeWorkflowContext для доступу до контексту, в якому виконується робочий процес, і інші потрібні вам параметри (в даному випадку — ім’я створюваного сайту). Цей метод отримує доступ до набору сайтів (SPSite) і сайту (SPWeb) через контекст і створює новий сайт викликом методу SPWeb.Webs.Add. Результати повертаються в змінної results типу Hashtable.

Щоб додати CreateSiteAction з’явиться у списку Actions, потрібно розгорнути файл Elements.xml з вашої функцією (Feature) для опису операції дизайнеру SharePoint Designer 2010. Я додам цей файл в проект PurchasingMgrActions, клацнувши його правою кнопкою миші в Solution Explorer і відкривши Add | New Item …, а потім вибравши SharePoint 2010 в Installed Templates і вказавши шаблон Empty Element Template. Дайте елементу ім’я CreateSiteActionDefinition і клацніть OK. Це визначення створюється реалізацією елемента Action в елементах WorkflowActions, як показано на Мал. 11.

Мал. 11. Визначення операції створення сайту через Elements.xml

Елемент Action і його атрибути описують збірку, клас і метод, який буде викликатися при виконанні даної операції в робочому процесі. У нашому випадку буде викликатися методCreateSiteAction.CreateSite. Елемент RuleDesigner і його елементи FieldBind визначають текст, що показується в дизайнера робочих процесів, а також імена і типи полів, що відображаються як гіперпосилання в цьому тексті. Елемент Parameters і його дочірні елементи Parameter визначають, як передаються і повертаються елементи RuleDesigner&# 92; FieldBind при виклику CreateSiteAction.CreateSite. Наприклад, параметр __Context має тип WorkflowContext і використовується для передачі контексту в виклик без відображення в дизайнера (значення атрибута DesigerType встановлюється в "Hide"). Параметр siteName буде приймати значення від прив’язки поля siteName. Зв’язування здійснюється привласненням однакових імен полю і параметру. Винятки будуть передаватися через параметр exception і в поле exception з тієї ж причини.

Перш ніж перевіряти власну операцію, я відкрию Feature1 і присвою їй заголовок "Purchasing Manager Workflow Actions", Щоб зробити його більш описовим, і зміню її область дії (scope) на Site, як того вимагають власні операції робочих процесів.

Розгортання рішення на основі робочого процесу в SharePoint Online

Щоб перевірити власну операцію, клацніть правою кнопкою миші проект PurchasingMgrActions в Solution Explorer і виберіть Package для упаковки рішення. Потім завантажте PurchasingMgrActions.wsp в Solution Gallery в набір сайтів локальної розробки (http://o365dpe.contoso.com/sites/spomsdnmag) для розгортання власної операції робочого процесу.

Тепер, коли я відкрию SharePoint Designer 2010 і свій робочий процес Non-Standard Business Purchase Request Workflow Approval в редакторі робочих процесів, моя операція з’явиться в списку Action в категорії Purchasing Manager Workflows, як показано на Мал. 12.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 12. Власна операція Create Site в дизайнера робочих процесів

Як тільки ви надасте змінної Site Name значення Current Item: Title, робочий процес закінчений і готовий до тестування (Мал. 13).

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 13. Закінчений робочий процес

Перед тестуванням мені потрібно опублікувати робочий процес на моєму сайті локальної розробки і зіставити його з моїм списком. Для публікації вибираємо Publish в розділі Save стрічки. Закінчивши публікацію, переходимо до списку Non-Standard Business Purchase Requests на сайті локальної розробки, відкриваємо вкладку List і вибираємо Workflow Settings в розділі Settings стрічки. Під These workflows are configured to run on items of this type я вибираю Purchasing Manager — Non-Standard Business Purchase Requests і клацаю посилання "Add a workflow". Тепер я вибираю робочий процес Non-Standard Business Purchase Request Approval як шаблон, привласнюю робочому процесу ім’я Non-Standard Business Purchase Approval і клацаю кнопкіNext і Save.

У цей момент мій робочий процес можна запустити. Виберіть перший елемент у списку, вкажіть Workflows в розділі Workflows стрічки і клацніть робочий процес Non-Standard Business Purchase Approval для запуску. Після цього буде запропоновано ввести текст обґрунтування заявки, як визначено в Business Rationale Initiation Form Parameter.

Я надаю обгрунтування і клацаю кнопку Start для запуску робочого процесу. Потім я можу перейти на сторінку Workflows для даного елемента і вибрати виконуваний робочий процес, щоб побачити сторінку Workflow Information, на якій також зображується блок-схема процесу. Коли заявка стверджується, блок-схема оновлюється, як показано на Мал. 14.

Створення рішень на основі робочих процесів для sharepoint online

Мал. 14. Сторінка Workflow Information з блок-схемою робочого процесу

Тепер перейдемо на Site Actions | View All Site Content і побачимо, що сайт створений.

Тепер я готовий до поширення свого рішення на основі робочого процесу в SharePoint Online. Щоб створити файл пакета для робочого процесу Non-Standard Business Purchase Request, відкрийте робочий процес в SharePoint Designer 2010 і виберіть Save As Template в розділі Manage стрічки для збереження робочого процесу в бібліотеці Site Assets. Після цього з бібліотеки Site Assets можна брати файли пакетів PurchasingMgr.wsp (або модифікувати існуючий список, якщо він вже розгорнуто), PurchasingMgrActions.wsp і Non-Standard Business Purchase Request Approval.wsp і завантажувати їх в Solution Gallery на вашому наборі сайтів SharePoint Online . Зауважте, що функції (features) потрібно активувати саме в такому порядку на основі залежностей між функціями (це можна автоматизувати). Після активації функції робочого процесу на сайті і зіставлення цього робочого процесу зі списком, його можна протестувати в SharePoint Online за тією ж схемою.

висновок

Автоматизація бізнес-процес через робочі процеси в SharePoint Online ще більше збільшує ефективність колективної роботи і виходить далеко за рамки простого зберігання інформації в SharePoint Online. У цій статті я показав, як реалізувати робочий процес в SharePoint Designer 2010 розширити його власної операцією, створеної в Visual Studio, а потім поширити у вигляді пакетів, що генеруються SharePoint Designer 2010 і Visual Studio 2010. Запрошую вас глибше зануритися в розробку робочих процесів для SharePoint Online.

Джерело: Створення рішень на основі робочих процесів для SharePoint Online

Бізнес процеси впроваджуємо sharepoint!

Впроваджуємо Sharepoint!

Швидкість розробки змін у процесах дуже важлива

мене запитують &# 8212; що дає в SharePoint використання Nintex / K2. Я відповідаю &# 8212; швидкість і прозорість для бізнесу. І це дуже важливо як для бізнесу так і для ІТ.

З цього приводу відмінна цитата з блогу Головне не результат, головне процес:

&# 8230; залученість неможлива без підтримки темпу розробки. Ви можете розраховувати на зацікавлену участь бізнесу в проекті BPM тільки в тому випадку, якщо інтервал часу від ідеї щодо вдосконалення процесу, висловленої бізнесом, до її реалізації, займає дні, максимум тижня. Місяці це вже все одно що ніколи, тому що ентузіазм бізнесу за цей час неминуче згасне.

простота &# 8212; це один аспект, що забезпечує залучення, темп &# 8212; другий. Змінивши вбудовані в BPMS засоби швидкої розробки на більш трудомісткі, ми програємо і там, і тут

Класний відео ролик побудови рішення заявки на SharePoint + Nintex + Doctrix

Презентація SharePoint WorkFlow Strategy-ISI

Платформа Microsoft SharePoint і BPM: потрібні K2 / Nintex / etc

Платформа Microsoft SharePoint використовується для побудови рішень, де потрібна наявність певного робочого процесу (workflow), але сама по собі не придатна як BPM-рішення. До такого висновку прийшли дослідники з Forrester, що підготували аналітичний матеріал SharePoint and BPM — Finding The Sweet Spot (&# 8220; SharePoint і BPM — в пошуках кращої точки дотику&# 8221;).

Експерти відзначають, що на базі Microsoft SharePoint можна реалізувати BPM-систему, але тільки за умови використання сторонніх рішень. Серед причин, що призводять до таких висновків, в Forrester називають необхідність додаткової кастомізації і програмування платформи від Microsoft, яка призводить до фінансових і тимчасових витрат; реалізацію архітектури на базі внутрішніх сайтів для зберігання контенту та інформації, яка не підходить для організації управління бізнес-процесів; проблеми з керованістю бізнес-додатків всередині SharePoint.

На думку Forrester, найголовнішим властивістю продукту, яке не дає йому право бути BPM-рішенням, є його архітектура. SharePoint використовує Windows Workflow Foundation (WP), що підтримує тільки два типи автоматизації процесів: послідовні робочі процеси (sequensial) і автомат кінцевих станів (state-mashine-workflow). Завдяки цьому SharePoint працює найкраще при жорсткій (попередньо описаної) маршрутизації процесів, в той час як більшість установок платформи пов’язані з прямо протилежним підходом &# 8212; з вільною практикою спілкування співробітників в рамках цих процесів.

А ви хочете ПРОСТО погоджувати в SharePoint?

Бізнес процеси впроваджуємо sharepoint!Менеджерам після автоматизації доводиться отримувати листи з безладним змістом, кострубатою посиланням і після цього ще 3-5 кліків і можна узгоджувати. Від такого підходу пахне не апетитні, на листи не хочеться звертати увагу &# 8212; вони не радують.

Інша справа &# 8212; коли ви отримуєте лист з інформацією про необхідність узгодити запис або документ. У листі коротко і ясно написано що треба узгоджувати, від кого. Якщо узгоджується запис &# 8212; вам передаються ключові дані в листі. Дається посилання на елемент, посилання (кнопка краще!) Для вирішення &# 8212; Узгодити, Чи не погодити, Повернути на доопрацювання.

&# 8230; А ще краще коли ви можете просто написати коротко у відповідь на цей лист &# 8212; погоджено .

Система його отримає і проставить все необхідне в процесі. Вам це буде зручно зробити на смартфоні працюючи в поштовій програмі або комунікаторі в режимі чату! Подобається? Хочете.

Вибирайте правильну архітектуру рішення SharePoint, Workflow. Треба допомогти? Допоможемо! Звертайтеся!

Стаття &# 8212; створюємо робочі процеси для SharePoint

Порівняння Nintex VS K2

Серйозний Workflow на Sharepoint &# 8212; K2 / Nintex

На жаль довіряти рідної Workflow технології на Sharepoint від Microsoft не доводиться. В одній з приватних бесід я питав редмондцев &# 8212; а чому? Відповідь була вкрай дипломатичний &# 8212; у нас хороша технологія, є партнери і у них трохи краще, і на крок попереду. Це про K2 і його конкурента Nintex. Є ще й комерційні інструменти у MS але все таки слід серйозно розглянути придбання партнерського движка. Якщо ви хочете вижити під валом автоматизації бізнес процесів на Sharepoint.

А ви для себе вже зробили цей вибір?

Правильна чи у вас основа?

Спочатку я хочу показати вам висновок експертів &# 8212; &# 8220; надати співробітникам прості інструменти проrраммірованія, щоб вони моrлі адаптувати під індивідуальні завдання ті інформаційні системи і комп’ютерні програми, з якими працюють.&# 8221; А тепер прочитайте чому &# 8230; Continue reading →

основні переваги

При проведенні аналізу потреб користувачів, формування статуту проекту (концепції проекту, презентації проекту для керівництва) для рішень Sharepoint слід звертати увагу на такі основні групи переваг: Continue reading →

Джерело: Бізнес процеси, Впроваджуємо Sharepoint!

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Основи робочих процесів SharePoint 2010. Частина 1.

Бажання робити більший обсяг роботи за менший час цілком нормально. Нормально для бізнесу, тому що це збільшує прибуток при мінімальному зростанні витрат. Нормально і для співробітника, який розраховує отримати за більш ефективну роботу премію. Відразу визначимося з невеликим поняттям: Бізнес-процес — це сукупність взаємопов’язаних заходів або завдань, спрямованих на створення певного продукту або послуги для споживачів. Для наочності бізнес-процеси візуалізують за допомогою блок-схеми бізнес-процесів. (Wiki) У найбільш простому випадку процес — це потік роботи, що переходить від однієї людини до іншої

Багато прогресивні організації останніми роками посилено займаються оптимізацією цих процесів, зокрема намагаються зменшити кількість файлів пересилаються по електронній пошті як вкладення, при цьому також намагаються знизити обсяги друкованих документів. Найчастіше інформація множинне дублюється, що призводить як до складнощів з роботою у співробітників, там і з обслуговування і продуктивністю у ІТ відділів, що відповідають за зберігання терабайт інформаціі.Часть описаних вище проблем дозволяє вирішити SharePoint Foundation, який використовує компонент .NET 3.5 &# 8211; Windows Workflow Foundation. WF дає функціонал, що дозволяє побудувати корпоративні робочі процеси, а саме вбудовану підтримку транзакцій, трекінг і повідомлення. WF не працює як самостійний додаток, а завжди працює з програмами платформи SharePoint. Оскільки SharePoint Server побудований на основі версії Foundation, забезпечується сумісність робочих процесів.

Працюючи з SharePoint, можна допомогти бізнес-процесів, за рахунок використання декількох методів:

1. Підписка RSS &# 8211; досить простий і зручний спосіб читати оновлення, публікуються на сайті. Використовуючи даний метод, клієнт, отримує інформацію при відкритті IE або Microsoft Outlook.

2. сповіщення &# 8211; метод для регулярних повідомлень про нові, змінених, доданих або видалених документах. При здійсненні події, користувач просто отримує лист з інформацією. Сповіщення можуть надсилатися негайно, або в якості денної або щотижневої розсилки.

3. затвердження контенту &# 8211; метод, який разом з функцією версійності дозволяє управляти контентом, визначаючи право бачити чорнові версії тільки певної групи людей. При включеному затвердження контенту для бібліотеки або списку, в них з’являється спеціальне поле статусу затвердження і можливість прийняти або відхилити конкретний елемент. Статусів у таких елементів може бути три: Схвалено, Відхилено і Очікування. Користувач з правом керування списком має можливість змінювати статус елемента. При цьому стверджують контент співробітникам ніяких повідомлень по електронній пошті про появу нових файлів не приходить, щоб побачити запропонований список і статус елементів, їм необхідно зайти на сайт.

Але все ж нічого з перерахованого не дозволяє автоматизувати бізнес процеси грунтуючись на покроковому процесі. Ви можете комбінувати ці методи разом, використовувати твердження контенту разом з оповіщенням, тим самим створюючи простий робочий процес, який буде посилати лист, якщо співробітник вашого відділу опублікує нову основну версію документа. Однак такий варіант допоможе вирішити лише невелика кількість бізнес-процесів.

SharePoint надає два інших методу, що дозволяють автоматизувати процеси:

· Робочий процес (Workflows) Використовується для автоматизації, і відстеження ходу деяких операцій, що вимагають втручання іншої людини. Втручання може бути різним, наприклад повідомлення співробітника, коли його дії, необхідні для просування робочого процесу вперед. Такі процеси можуть зайняти кілька днів, тижнів або місяців і, можливо, доведеться чекати іншого події до завершення процесу. Робочі процеси можуть бути створені за допомогою браузера, SharePoint Designer і Visual Studio.

· приймач подій (Event Receivers) &# 8211; використовується для автоматизації процесів, які не вимагають втручання людини. Приймачі подій може тільки бути створені за допомогою Visual Studio.

Планування процесу автоматизації

Робочі процеси не можуть автоматизувати завдання, поки сама задача, яка повинна бути автоматизований його буде розділено на безліч атомарних дій. Робочий процес не відстежує статус інформації зберігається в паперових документах. Автоматизація бізнес процесу може стати реальністю, тільки якщо ви повністю розумієте, як виконати цей процес вручну. Однозначно на етапі планування необхідно заручитися підтримкою власника бізнес процесу, який зможе досить грамотно його описати. Планування робочих процесів значно важливіший момент, ніж безпосереднє їх створення в SharePoint Designer. Вибираючи бізнес процес для автоматизації шукайте процеси, які спочатку передбачувані і де витрати на створення робочого процесу повернуться максимальним скороченням часу на його виконання.

Введення в термінологію

Так само як сайти, колекції та бібліотеки базуються на шаблонах, робочі процеси використовують свої шаблони. Ці шаблони влаштовані як компоненти (features) SharePoint, які можуть бути активовані і навпаки деактивовані на рівні сайту або колекції сайтів, використовуючи браузер або PowerShell. Шаблон робочого процесу доступний, тільки якщо можливість робочого процесу активована.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

SharePoint Foundation поставляється з єдиним шаблоном трьох етапного робочого процесу, в той час як SharePoint Server містить безліч робочих процесів орієнтованих на документи і один процес Веб-Аналітика, створений для сайту.

Робочий процес це ряд завдань, виконання яких виробляє до результату. Створений робочий процес повинен бути прив’язаний до одного з трьох об’єктів: бібліотеці, списку, сайту. Ви так само можете пов’язати шаблон робочого процесу з типом вмісту і згодом додати тип вмісту до бібліотеки або списку.

Робочий процес може бути запущений використовуючи шаблон, який визначає умови, які необхідно перевірити для того, щоб вирішити якісь завдання повинні бути виконані для отримання результату.

На рівні колекції сайтів, ви можете використовувати сторінку «Робочі процеси» для того, щоб подивитися, які шаблони робочих процесів доступні зараз. Так само так доступний список робочих процесів, які зараз виконуються.

Для отримання доступу до сторінки необхідно:

1. Зайти в «Дії сайту» &# 8211; «Параметри сайту»

2. В блоці «Адміністрування сайта» натисніть на «Робочі процеси».

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Якщо ви не бачите опції «Робочі процеси», то цілком ймовірно, що ви перебуваєте на сторінці адміністрування дочірнього сайту, а не колекції сайтів.

На жаль, сторінка «Робочі процеси» не надає жодних посилань, що дозволяють зрозуміти який шаблон робочого процесу прив’язаний на якому рівні. (Бібліотека, список, сайт, тип вмісту)

Робочий процес завжди має початок і кінець. Стартує робочий процес після певного обраного події для файлу або елемента списку. Далі він проходить через певні в шаблоні процесу етапи до кінцевої точки. Після чого на робочому процесі відображається стан — «Завершено». Робочий процес не робить ніякої іншої роботи, поки новий екземпляр робочого процесу не буде запущений.

Одночасно може існувати кілька різних робочих процесів і більш того для одного файлу вони так само можуть одночасно виконуватися.

Залежно від шаблону робочого процесу і його конфігурації, запуск робочого процесу може статися в наступних випадках:

&# 160;&# 160;&# 160;&# 160; &# 8211; Вручну. Тут є нюанс, запустити такий робочий процес зможуть тільки, користувачі, які мають дозвіл «Управління списком». Використовуйте цей варіант, якщо ви хочете протестувати новий робочий процес або ж якщо вам потрібно виконати робочий процес для вже доданих до бібліотеки файлів.

У розроблених додатково робочих процесах можуть підтримуватися інші методи запуску, не представлені в цьому списку. Наприклад, в SharePoint Server 2010 доступний четвертий метод запуску робочого процесу, ініціалізіруемих політикою управління відомостями.

Хоча це і не є строго обов’язковим, більшість робочих процесів використовують наступні два списки:

&# 160;&# 160;&# 160;&# 160; &# 8211; Список завдань. (Tasks) Використовується для створення елементів завдань нагадують користувачам, про необхідність виконання роботи або про збір інформації для наступного кроку робочого процесу. Робочі процеси також можуть відправляти електронні повідомлення користувачам з посиланнями на завдання, які на них покладені.

&# 160;&# 160;&# 160;&# 160; &# 8211; Історія робочих процесів. (Workflow History) Прихований список, який не видно зі змісту сайту. Відстежує робочі процеси, які виконуються або були завершені. Містить основну інформацію типу: дата, статус, учасники та опис. На основі вмісту списку історії, ви можете створювати звіти показують тривалість виконання робочого процесу, а так само активність його використання. Ви також можете створити звіти про помилки та скасування, які показують, які процеси робочого процесу в даний час скасовані, які запуски робочого процесу завершилися з помилками під час виконання. Як вже було сказано вище, даний список прихований і не відображається у вмісті вузла, при цьому він успадковує дозволи сайту. Тому будь-який користувач, який має дозволу «Спільна робота» може оновити елементи в цьому списку. Ви можете побачити цей список набравши в браузері: http: // sitename / lists / Workflow History /. Для російської версії SharePoint потрібно зробити поправку, в ній цей список називається: «Журнал списків і робочих процесів» і знаходиться за адресою: http: // sitename / Журнал% 20спісков% 20і% 20Робоча% 20процессов /

Використання списків для зберігання завдань і історії робочих процесів з часом може позначитися на продуктивності і швидкості роботи сайту. Тому Microsoft створила щоденне завдання автоматичного очищення, яке видаляє елементи в списку завдань через 60 днів після виконання або скасування робочого процесу. Історія робочого процесу не видаляється. Оскільки на даних списках стоять дозволу сайту і один з них регулярно очищається, ви не повинні використовувати їх в якості аудиту того, що роблять робочі процеси.

Робочі процеси в бібліотеках та списках.

Співробітники, які мають права «Управління списком» можуть, використовуючи «Параметри робочих процесів» прив’язувати шаблон процесу до списку або бібліотеці. Такий робочий процес може відпрацьовувати тільки конкретний типу вмісту, або ж для будь-хто. Зі сторінки «Параметри робочих процесів» ви вибираєте, де завдання і історії будуть зберігатися, а так само ставите умови, які викликають примірника робочого процесу для елемента списку або файлу. На цій сторінці Ви також можете змінювати і видаляти існуючі робочі процеси. Давайте візьмемо за приклад використання трьохетапного робочого процесу. Трьохетапний робочий процес призначений для відстеження статусу елемента списку через три етапи (стану). За допомогою такого робочого процесу можна управляти бізнес-процесами, при яких організації потрібно відстежувати велику кількість питань або елементів, наприклад питання клієнтів в службу технічної підтримки.

При запуску робочий процес створює завдання для призначеного співробітника. Отримавши завдання, учасник команди виконує роботу, необхідну для завершення завдання. Необов’язково, щоб робота була в списку або на вузлі, на якому розташовується список відстеження питань. Наприклад, отримавши завдання робочого процесу по розробці плану обслуговування банкету, учасник команди звертається в компанію з організації банкетів і розробляє план разом з нею. Після розробки чорнового варіанту плану обслуговування банкету він робить позначку про виконання завдання робочого процесу. У цей момент в списку відстеження питань статус завдання з планування заходу змінюється з «Активно» на «Готово до перевірки» і створюється друге завдання для координатора заходи щодо перевірки плану організації банкету. Після перевірки і затвердження цього плану координатор заходу позначає своє завдання робочого процесу як виконану, а стан завдання змінюється з «Готово до перевірки» на «Завершено».

Щоб додати шаблон робочого процесу в бібліотеку або список, вам необхідно вказати ім’я процесу, вибрати умова його запуску, надати інформацію необхідну процесу, особливо якщо він запускається автоматично.

Використовуйте наступні кроки, щоб додати шаблон робочого процесу для списку або бібліотеки:

1. Створіть новий настроюється список з ім’ям «Holiday Request». Не важко здогадатися, що він буде використовуватися для зберігання запитів на відгул. Створіть у списку новий стовпець «Holiday Status» типу «Вибір». Як варіанти вибору введіть: Holiday Request Submitted, Holiday Request Approved і Holiday Taken. Цей стовпець буде відображати поточний статус запиту.

2. Розгорніть в стрічці параметри списку. У випадаючому меню робочого процесу, натисніть «Додати робочий процес»

3. У типі вмісту вкажіть «Всі» або відразу виберіть шаблон робочого процесу. Вибираючи певний тип вмісту, переконайтеся, що даний тип вже прив’язаний до бібліотеки. Решта кроки припускають, що ви вибрали робочий процес «Три Етапу».

Основи робочих процесів sharepoint 2010

4. В унікальному імені робочого процесу вкажіть «Holiday Request Approval.». Це ім’я буде використовуватися для створення колонки в списку, а тому повинна бути унікальною виданий бібліотеці. Не варто використовувати вже зарезервовані імена колонок.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

5. Якщо в «Списку завдань» і в «Списку журналів» вибрати створення нових списків, то вони будуть створені з ім’ям робочого процесу.

6. У блоці налаштувань «Параметри початку» виберіть опцію запуску робочого процесу. Для тестових цілей можна вибрати варіанти «Користувач з дозволами на зміну може запускати вручну»

Основи робочих процесів sharepoint 2010

7. У випадаючому меню виберіть колонку статус, створену в списку. Ця колонка відображає поточний стан запиту до того ж вказує проміжні та кінцеві стану.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Учасник робочого процесу може завершити завдання робочого процесу в трьохетапну робочому процесі двома способами. Він може змінювати завдання робочого процесу, роблячи відмітку про її виконанні, або змінювати статус елемента робочого процесу в списку (за наявності дозволу на зміну цього списку). Якщо учасник команди вручну оновлює статус елемента робочого процесу в списку, завдання робочого процесу завершена. Якщо він змінює завдання робочого процесу, роблячи відмітку про її виконанні, статус елемента робочого процесу змінюється на «Завершено». На зображенні три статусу: Holiday Request Submitted, Holiday Request Approved and Holiday Taken.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

8. Далі конфигурируется, що має відбутися під час запуску робочого процесу.

Все досить просто, заповнюючи параметри шаблону робочого процесу, ви вказуєте, кому формується завдання на виконання робіт на кожному етапі, її параметри. А так як виконавець про завдання дізнається, як спосіб пропонується сповіщати співробітника по електронній пошті.

І так на двох етапах (Holiday Request Submitted, Holiday Request Approved). Після того, як прив’язка закінчена, можна приступити до перевірки роботи. Зауважу, що якщо ви вибрали сповіщення по електронній пошті, то для виконання робочого процесу ваш SharePoint повинен мати сконфігурованої настройку вихідної пошти. Що робиться через центр адміністрування.

Запуск робочого процесу в даному випадку робиться вручну і після додавання елемента в список «Holiday Request».

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Ну а далі статус робочого процесу змінюється на «Виконується». І все починає крутитися без участі людини, що запустив робочий процес.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Основи робочих процесів sharepoint 2010

Резюме першої частини: Використання робочих процесів в SharePoint 2010 — відмінний спосіб автоматизації складних бізнес-процесів. Але користувачі без підготовки самостійно з ними не впораються. ІТ фахівця же, крім розуміння технології робочих процесів SharePoint необхідно вміти слухати бізнес і намагатися розкладати процеси бізнесу на складові кроки, щоб надалі автоматизувати відповідні операції зазначеному вище способом. Сподіваюся, перший цеглинка в цій складній темі цією статтею було закладено. Стаття фактично є конспектом, зібраним з ще не вийшла книги «Microsoft SharePoint Foundation 2010 Inside Out» і нарізки з сайту office.microsoft.com. Тому якість мови залишає бажати кращого.

Основи робочих процесів sharepoint 2010

 • Рубрика: SharePoint, Без рубрики, Нове
 • Автор: Ілля Рудь
 • Дата: Monday 01 Aug 2011

Коментарі

Спасибі вам. Офигенная стаття.

Спасибі, днями буде друга частина, теж досить велика за розміром.

Відмінна стаття, Дякую Ілля.

 • SS.Smertnik
 • 3 August, 2011

При виконанні пункту:

2. Розгорніть в стрічці параметри списку. У випадаючому меню робочого процесу, натисніть «Додати робочий процес»

Видає помилку такого змісту:

У сімействі веб-сайтів або робочої області немає доступних робочих процесів. Зверніться до адміністратора.

Пошук та усунення несправностей в роботі служби Microsoft SharePoint Foundation.

Ідентифікатор взаємозв’язку: 41d8f3be-c059-4200-9d3b-d5d2cf1a0d9c

Дата і час: 03.08.2011 17:16:28

У вас Foundation?

 • SS.Smertnik
 • 3 August, 2011

Коли заходжу в: 2. У блоці «Адміністрування сайта» натисніть на «Робочі процеси».

то у мене пише: Робочі процеси

З цим списком зараз не пов’язаний ні один робочий процес.

 • SS.Smertnik
 • 3 August, 2011

sharepoint server 2010

Все правильно вам пише.

Ну мабуть дійсно немає жодного робочого процесу.

І спробуйте додати в список додати робочий процес.

 • SS.Smertnik
 • 3 August, 2011

підкажіть адресу для активування цієї фічі

а то у мене в параметрах сайту:

Бібліотеки та списки сайту

Пошук і доступність для автономних клієнтів

Сайти та робочі області

Параметри робочих процесів

&# 8220; Можливості сімейства сайтів&# 8221 ;, потрібно вам.

Це налаштування набору сайтів. А ви в адмінці конкрентних вузла швидше за все.

 • SS.Smertnik
 • 3 August, 2011

А якщо немає жодного сімейства веб-сайтів?

я так зрозумів я створив тільки просто сайт через &# 8220; порожня робоча область&# 8221;

Не може такого бути. Без образ, почніть читати статті по SharePoint по порядку. Почніть з зі статті по архітектурі. (На даному сайті в розділі SharePoint)

&# 8220; Приймач подій (Event Receivers)&# 8221; &# 8211; Ілля, це такий офіційний переклад ??

І є чудова надбудова для SP, яка дозволяє робити ReventREceivers на PowerShell. &# 8220; iLoveSharepoint SharePoint Power EventReceiver 2010&# 8221;

Скоріш за все ні. Я перевірю завтра і якщо що поміняю.

 • знайомий MCT
 • 15 August, 2011

В пп. 7 і 8 одна і та ж картинка, повинні бути різні.

Дякую за статтю, я так зрозумів, це на моє замовлення. Був у відпустці, тільки прочитав.

Та ніби не на замовлення писав, просто курс готував і паралельно конспектував)

Всім привіт, спасибі за статтю!

У робочих процесів одна проблема &# 8212; що дуже мало активностей, всього близько 30 штук. Постійно встаєш в простих місцях з питанням &# 8220; а як&# 8221; &# 8212; і з’ясовується, що, на жаль, ніяк.

Тому ми зробили продукт, що включає 180 нових активностей для робочих процесів. Тепер там можна все &# 8211; і документи створювати і конвертувати, і картинки, і SQL, і XML&# 8230; а якщо щось всетаки не можна, то в ньому є активності для виконання коду C #, Visual Basic, PowerShell з робочого процесу.

Вже як тільки не пробував. В чому може бути проблема?

Джерело: Основи робочих процесів SharePoint 2010

Автоматизація управління бізнес процесами

Автоматизація управління бізнес процесами

Якщо вам не сподобається наш сервіс — ми повернемо вам гроші!

Ми обслуговуємо версії: 7.7 / 8.1 / 8.2 / 8.3

Автоматизація управління бізнес процесами в допомогу хорошому начальнику

Автоматизація управління бізнес процесамиШведи жартують, що хороший керівник повинен знати навіть, як звуть тещу його співробітника. І це жарт лише частково. Для ефективного керівництва компанією будь-якого рівня необхідно мати всю повноту інформації, необхідної для прийняття доленосних для бізнесу рішень.

Щоб бути в курсі всього, слід задуматися про автоматизації бізнес процесів, якщо ви, звичайно, до сих пір не скористалися можливостями 1С. Автоматизація управління бізнес процесами за допомогою цієї популярної платформи допоможе вам в нелегкій роботі «боса».

Головна помилка в автоматизації управління бізнес процесами

Усвідомивши необхідність якнайшвидшої автоматизації управління бізнес процесами, багато керівників роблять фатальну помилку. Будучи обмеженими в часі, вони «спускають» завдання до рівня одного з відділів, доручаючи співробітникам спілкування з фахівцями з комплексної автоматизація бізнесу, постановку перед ними завдань і контроль роботи.

У підсумку співробітники конкретного відділу замовляють розробку АСУ «під себе», не володіючи повною інформацією про справи компанії. А впроваджена система обліку не відрізняється універсальністю і ефективністю.

Які можливості дає автоматизація управління бізнес процесами?

Автоматизація управління бізнес процесами дозволяє вирішити всі питання, пов’язані зі збором, фіксацією і аналізом ключової для діяльності компанії інформації. 1С: Підприємство дозволяє керівнику:

 • самому визначати, які дані він хоче вивчати в першу чергу;
 • аналізувати отриману інформацію за допомогою вбудованих інструментів 1С;
 • отримувати «ексклюзивні» рішення, що розширюють стандартні функції програми.

1CStyle.ru пропонує якісну автоматизацію управління бізнес процесами

Автоматизація управління бізнес процесамиВибравши в якості спеціалізованої компанії 1CStyle.ru, ви зможете уникнути таких поширених проблем, пов’язаних з автоматизацією управління бізнес процесами:

 • в АСУ не вистачає принципово важливих функцій;
 • впровадження займає надто багато часу;
 • технічна база компанії вимагає обов’язкового оновлення;
 • впроваджена система обліку використовується в кращому разі наполовину.

Не витрачайте гроші і сили даремно. Розкажіть 1CStyle.ru про систему обліку вашої мрії, і ми втілимо її в реальність!

Зацікавилися послугою «Автоматизація управління бізнес процесами»?

Ми будемо раді відповісти на ваші запитання і обговорити деталі співпраці.

Натисніть кнопку «Відправити запит» і ми зв’яжемося з вами протягом робочого дня.

Або зателефонуйте нам по телефону: +7 (499) 703 07 60. Консультація безкоштовна!

До цього запису ще немає коментарів Додати коментар

Джерело: Автоматизація управління бізнес процесами